Květena České Republiky představuje křižovatku fytogeografických oblastí Evropy a díky tomu se můžeme na našem území setkat s druhy, které jsou představiteli květeny Alp, Karpat, Skandinávie, Mediteránu a dalších oblastí. Mnoho druhů má na území ČR hranice svého areálového rozšíření, proto lze považovat Květenu ČR (i přes absenci výrazných endemitických druhů) za zajímavou. Na území ČR roste zhruba 3,5 tisíce druhů cévnatých rostlin, z nichž u nás původních je něco přes 2,5 tisíce druhů. Tento portál má za cíl seznámit návštěvníky se všemi těmito druhy (s výjimkou apomiktických mikrodruhů) a jejich prostředím (biotopy v sekci Vegetace).
Významnou složkou české sídelní krajiny jsou parky, městská zeleň, aleje apod. V ČR je pěstováno přibližně 500 běžnějších druhů dřevin a přibližně 2 tisíce taxonů dřevin, počítáme-li i druhy vzácnější, jejich poddruhy a variety. Tento portál (v sekci Dendrologie) má za cíl přiblížit návštěvníkům tyto u nás pěstované dřeviny.

Pro zájemce jsou dostupné následující publikace vzešlé z projektu:
"Vrby České republiky" (Vašut R. J., Sochor M., Hroneš M. a kolektiv; Vydavatelství UP Olomouc).
Všichni zájemci si mohou stáhnout elektronickou verzi zde.
Náklad tištěné verze knihy je v současnosti rozebrán. 

"Třicet lesních trav České republiky" (Dančák M., Dvořák V., Janošíková K.; Vydavatelství UP Olomouc) je dostupná v Herbáři PřF UP Olomouc (přízemí, budova 51(E), Šlechtitelů 27, Olomouc).

V rámci portálu jsme vytvořili několik sad botanického pexesa. Je dostupné 2. vydání a máte možnost jeho objednání. Můžete si též zahrát botanické pexeso on-line.

Doporučená citace Portálu:
Vašut R.J., Duchoslav M. & Dančák M. (eds): Portál české flóry [online]. Dostupné z: http://flora.upol.cz
Doporučená citace fotografie z Portálu
(příklad):
Ševčík J. in Vašut R.J., Duchoslav M. & Dančák M. (eds): Salix hastata. Portál české flóry [online]. [cit. 09.11.2017]. Dostupné z: http://flora.upol.cz/data/photos/9763.jpg

Navštivte nás na Facebooku.                               

 

Počet druhů (Květena ČR): 2558
Počet druhů (dendrologie): 1704
Počet syntaxonů: 119
Počet fotografií: 34045