O projektu

Vznik tohoto portálu byl financován z ESF v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost, prioritní osy 2.2 jako projekt „Portál České Flóry - edukační moduly pro výuku botaniky“ - Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0269.

Tento projekt měl za cíl vytvoření internetového edukačního modulu věnovaného kompletní české flóře v kontextu ekologie, fytogeografie, moderní systematiky a ochrany přírody. Portál je aktivně zapojen do výuky předmětů související s botanikou. Po svém dokončení bude portál představovat ucelený zdroj informací o Květeně ČR s významem nejen pro studenty vysokých škol, ale rovněž pro odborné i amatérské zájemce o botaniku.

Realizace projektu byla rozdělena do 5 klíčových aktivit, jejichž výstupy jsou:

1) Vybudování kostry webového portálu (garant Radim J. Vašut)

Výstupem této klíčové aktivity je kostra webového portálu Česká Flóra. Byl spuštěn server, který slouží jako záloha veškerých dat a zároveň jako zázemí pro celý portál. Ve výsledné podobě obsahuje fungující složky portálu připravené k vyplňování informacemi a fotografiemi. Webové prostředí je kombinací klasického webu (CSS) a databázových systémů. V této fázi projektu byl web provozován jako pilotní fáze a byl postupně naplňován fotografiemi získaných z archívu spoluautorů, tj. kvalitní fotografie pro ca. 300 druhů rostlin, dřevin a vegetačních jednotek (tj. kolem 2000 fotografií). Portál již má mít svou strukturu rozdělenou na moduly Atlas rostlin ČR, Atlas dřevin ČR a Atlas vegetace ČR a doplňkové texty pro výuku.

Tato klíčová aktivita byla ukončena k 30.6.2011 a kostra webového portálu je od této chvíle naplňována daty.

2) Atlas rostlin ČR (garanti M. Dančák, V. Dvořák)

Výstupem této klíčové aktivity bude modul Atlas rostlin ČR, který bude součástí portálu Česká Flóra. Jádrem modulu bude obsáhlá fotografická galerie všech rostlin (nebo alespoň 99% taxonů) ČR. Fotogalerie bude obsahovat jen kvalitní fotografie zobrazující důležité morfologické znaky (tj. nejen květy, ale habitus, listy, charakter stonku, plodů apod.). Fotografická databáze bude propojena s obsáhlým atlasem rostlin, kde budou výstižně prezentovány informace o jednotlivých taxonech. Primární cílem je snadná determinace a návod jak jednotlivé rostliny determinovat a studenti při výuce měli možnost rychlého seznámení s taxony rostlin, které jsou probírány. Kromě informace potřebné k determinaci bude obsahovat atlas obsáhlejší informace, především o fytogeografii v ČR a ve světě, ekologii, genetice a cytogenetice a také praktické informace, které mohou později absolventi využít při výuce na SŠ a ZŠ školách. Modul proto bude obsahovat různě pojaté tématické celky, které bude možné zvolit zaškrtnutím výběru taxonů a nebo již předem definované celky s odborným úvodem. Tématické okruhy budou odvozovány jak dle vědeckých charakteristik (ekologie, fytogeografie, evoluce apod.), tak dle potřeb výuky (požadavky ke zkoušce; okruhy rostlin z exkurzí apod.). Součástí modulu bude rovněž determinační klíč, podle kterého bude možné determinovat všechny kvetoucí rostliny ČR. Klíč nebude tradičně dichotomický, ale bude využívat síťovitě propojené databáze znaků, která umožní určovat rostliny (ovšem omezeně, jen ve skupinách rostlin, kde je to možné) i ve sterilním stavu. Jednotlivé složky modulu budou navzájem propojené. Podobně, modul Atlas rostlin ČR bude pevně propojený a provázaný s dalšími moduly (dřeviny a vegetace ČR, výuka). V omezeném množství budou publikovány studijní texty, které budou vycházet z online verze. Studijní texty budou zaměřené na determinačně obtížné skupiny rostlin.

V současné době je portál stále doplňován fotografiemi a texty k jednotlivých druhům a začínáme vytvářet matice pro determinační klíče.

3) Atlas dřevin ČR / Dendrologie (garant Radim J. Vašut)

Výstupem této klíčové aktivity bude modul Atlas dřevin ČR / Dendrologie, který bude součástí portálu Česká Flóra. Jádrem modulu bude obsáhlá fotografická galerie původních dřevin ČR a pěstovaných druhů dřevin - zahrnující všechny běžněji pěstované a většinu vzácnějších druhů dřevin. Okrajově bude modul obsahovat druhy dřevin, které se v ČR vyskytují jen velmi vzácně (nebo vůbec), ale může je běžně potkat v Mediteránu či jiných částech Evropy. Fotografická databáze bude zaměřena na prezentaci důležitých morfologických znaků, podle kterých lze dřeviny určovat. Tato databáze bude propojena s obsáhlou databází informací o dřevinách - Atlasem dřevin. Informace budou zaměřeny v první řadě na popis rostlin umožňující jejich bezpečnou determinaci. V druhé řadě informace o jejich původu, ekologii, biologii, zvláštnostech, genetických a evolučních vztazích. Cílem je obsáhlá ale přehledná databáze umožňující studentům rychlou orientaci ve velkém množství taxonů. Modul navíc bude obsahovat různé tématické celky zaměřené dle požadavků různých výukových kurzů (např. jiný pro předmět Dendrologie, Určovací cvičení z Botaniky, Systém a Evoluce Vyšších rostlin aj.). Modul bude rovněž obsahovat determinační klíč, podle kterého bude možné determinovat dřeviny rostoucí v ČR. Klíč bude využívat síťovitě propojené databáze znaků, která umožní určovat dřeviny ve většině případů i ve sterilním stavu (mnohé pěstované dřeviny totiž v ČR jen vzácně plodí, některé ani nekvetou). Jednotlivé složky modulu budou navzájem propojené. Modul Atlas dřevin ČR bude pevně propojený a provázaný s dalšími moduly (dřeviny a vegetace ČR, výuka). V omezeném množství budou publikovány studijní texty, které budou vycházet z online verze. Tyto studijní texty budou zaměřené na komplikované skupiny rostlin.

V současné době je portál vyplňován fotografiemi, jsou publikovány první seminární práce a začínáme vytvářet matice pro determinační klíče.

4) Atlas vegetace ČR (garant M. Duchoslav)

Výstupem této klíčové aktivity bude modul Atlas vegetace ČR, který bude součástí Portálu české flóry. Jádrem modulu je fotografická galerie všech vegetačních jednotek úváděných z území ČR, a to přibližně na úrovni "biotopů", odpovídající velmi zhruba úrovni svazu ve fytocenologické klasifikaci vegetace ČR. Fotografická databáze je zaměřena na prezentaci důležitých ekologických faktorů, výskyt vzácných a ohrožených druhů rostlin. Tato databáze je propojena s databází informací o flóře ČR. Cílem je prezentovat šíři vegetačních typů ve vztahu k rostlinám, evoluci, sukcesi, ochraně přírody a dynamice přírody. Cílem je názorný katalog vegetačních jednotek, který pomůže studentům orientovat se v množství vegetačních typů a pomoci jim zařadit jimi pozorovaný porost do odpovídající vegetační jednotky.

V současné době je portál téměř kompletní, pokud se týká textů a fotografií většiny rozeznávaných vegetačních typů (na úrovni svazu) na území ČR.

5) Inovace výuky botanických kurzů (garant Radim J. Vašut)

Tato aktivita bude mít několik výstupů, které budou propojeny s 2.-4. klíčovou aktivitou. Hlavním výstupem bude zapojení portálu do výuky formou on-line studijních materiálů a tématických okruhů vycházející z potřeb jednotlivých předmětů. Prvním výstupem texty vypracované studenty v rámci seminárních prací. Koordinátoři provedou recenzi textů a posléze publikují na portálu s uvedením autorství studentů+recenzenta. Druhým výstupem bude pravidelná evaluace po ukončení výuky dotazníky a následné využití poznatků při inovaci výuky pro další akademický rok a pro úpravu portálu.

Třetím výstupem bude každoroční fotografická soutěž spojená s následnou výstavou nejlepších  fotografií. Posledním a nejdůležitějším výstupem bude vytvoření sylabů, učebních textů a on-line materiálů/pomůcek využitelných v jednotlivých předmětech. Konkrétní zapojení do jednotlivých předmětů viz schéma v příloze č. 6. Součástí tohoto výstupu bude publikováni 4 učebních textů v nákladu odpovídajícím počtu studentů zaměřené na determinačně obtížné skupiny rostlin a určené pro předměty, ve kterých neexistuje dostupná a ucelená kvalitní literatura (tj. především předměty praktického zaměření, jako cvičení ze sytému vyšších rostlin, určovací cvičení nebo botanické a ekologické exkurze).

V současné době jsou na portálu publikovány první seminární zpráce, které jsou postupně zpracovávány.