vrba pětimužná / Salix pentandra

Hlavní znaky

- statnější keř či strom s řídkou korunou
- kmen přímý, větve vzpřímené
- borka hladká, šedavá, u starších stromů je tmavší, postupně se tvoří brázdy
- letorosty lysé, červenohnědé, výrazně lesklé
- listy eliptické až podlouhlé, na konci okrouhlé až špičaté, na okraji jemně pilovité
- listová čepel na líci leskle tmavozelená, na rubu lysá, světlejší
- mladé listy často lepkavé
- odumírající listy doprovází hořkomandlová vůně
- řapík krátký, při bázi čepele opatřený několika žlázkami
- palisty drobné, záhy opadavé
- pupeny lesklé, drobné
- jehnědy válcovité, poměrně tlusté, převislé až téměř přímé, za květu medově vonící
- stopky jehněd s několika žláznatými, pilovitými listy
- samčí květy s proměnlivým počtem tyčinek, v počtu 6-12
- nitky na bázi chlupaté
- semeník krátce stopkatý, lysý
- plodem je tobolka
- semena uvnitř tobolek dozrávají již na podzim, ven se však uvolňují až časně z jara

Počet chromozómů: 76

Ekologie

Druh preferující chladnější, na světlo bohatší oblasti zejména v podhorských a horských oblastech. Vyhovují ji vlhčí a kyselejší půdy, proto roste na okrajích rašelinišť, v bažinných loukách, vlhčích lesích, mokřadních olšinách a vzácně i na okrajích menších vodních toků. Jedná se o diagnostický druh svazu Salicion cinereae. Hojně se vyskytuje především ve vrbových společenstvech asociací Salicetum pentandro-cinereae a Salicetum pentandro-auritae. Dále je též součástí společenstev svazů Alnion glutinosae a Alnenion glutinoso-incanae.

Rozšíření

V rámci svého areálu rozšíření se jedná o běžný druh, který se hojně vyskytuje v chladnějších oblastech Evropy a západní Asie. Na západě je areál vrby pětimužné ohraničen Norskem, Skotskem a Severním Irskem, na východě pak hranice protíná Mongolsko a západní Čínu. Na jihu Evropy sáhá její výskyt přibližně po Alpy. Dále se můžeme s tímto druhem setkat také v Pyrenejích, ve Francouzském středohoří, na Balkánu a na Kavkazu, kde tvoří izolované arely. Sekundární výskyt se udává také z východního pobřeží Kanady a USA. Na našem území se Salix pentandra vyskytuje velmi hojně, a to především ve vyšších polohách  mezofytika a oreofytika. Velmi vzácně se může vyskytnout i na rašelinných podkladech termofytika. Její areál spadá do subkolinního až montánního stupně, zhruba od 220 m n. m. do 1000 m n. m. Nejbohatší lokality se vyskytují na Českomoravské vrchovině a v předhůří Šumavy.

Zajímavosti

I když se jedná o hojný druh, může díky zásahům do přirozených stanovišť, dojít k jeho postupnému úbytku. Zejména odvodňování a vápnění luk, které jsou domovinou vrby pětimužné, by mohlo vézt k postupnému zmenšování populací a snižování jejich počtu.

Podobné druhy

Salix daphnoides, Salix euxina, Salix triandra

Literatura

Fang Z. F., Zhao S. D. &  Skvortsov A. K. (1999): Salicaceae Mirbel. – In: Wu Z. Y. & Raven P. H. [eds.], Flora of China 4, Beijing Science Press, Beijing, 139–274.
Chmelař J. & Koblížek J. (1990): Salicaceae Mirbel. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds.], Květena ČR 2, Academia, Praha, 458–495.
Neuhäuslová Z. (2003): Přehled vegetace ČR 4. Vrbotopolové luhy a bažinné olšiny a vrbiny. – Academia, Praha, 200.Zpracoval: Lucie Kobrlová

List

© Radim J. Vašut

vrba pětimužná <i>(Salix pentandra)</i>

Habitus

© Alena Jírová

vrba pětimužná <i>(Salix pentandra)</i>

Větve a pupeny

© Alena Jírová

vrba pětimužná <i>(Salix pentandra)</i>

Plod

© Radim J. Vašut

vrba pětimužná <i>(Salix pentandra)</i>

List

© Radim J. Vašut

vrba pětimužná <i>(Salix pentandra)</i>

List

© Radim J. Vašut

vrba pětimužná <i>(Salix pentandra)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

vrba pětimužná <i>(Salix pentandra)</i>