Vegetace silikátových sutí v subalpínském a alpínském stupni / Androsacion alpinae

Diagnostické druhy

Cryptogramma crispa

Konstantní druhy

Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Deschampsia cespitosa

Ohrožené druhy

Cryptogramma crispa

Krátká charakteristika

Acidofilní vegetace stabilizovaných sutí na silikátových podkladech v horských až alpínských polohách.

Struktura a druhové složení

Porosty s převahou mechů (Racomitrium sudeticum) a lišejníků rodů Acarospora, Brodoa, Lecanora, Cecidea, Porpidia, Protoparmelia, Rhizocarpon, druhově chudé bylinné patro s pokryvností do 20 %, ve kterém převládá kapradina Cryptogramma crispa. V porostech se dále vyskytují acidofilní trávy (Calamagrostis villosa, Avenella flexuosa, Deschampsia cespitosa).

Stanoviště

Výskyt je vázán na zazemněné, nepohyblivé a minerálně velmi chudé sutě silikátových hornin v subalpínském a alpínském stupni hor.

Dynamika a management

Porosty jsou dlouhodobě sukcesně stabilní nebo cyklicky narušovány pohyby suti. Opakované narušování (sešlap) porostu výrazně škodí. V minulosti nebylo společenstvo hospodářsky využíváno a nevyžaduje speciální management. Nutno pouze chránit před vstupem turistů.

Variabilita

Na území ČR je rozlišována pouze jedna asociace Cryptogrammetum crispae Oberdorfer 1957. Její struktura, druhové složení a stanoviště odpovídají charakteristice svazu.
Podrobnosti o asociaci včetně rozšíření zde.
»

Rozšíření v ČR

Nejvyšší polohy a kary Krkonoš.

Významné lokality

Velká Kotelní jáma a Obří důl na Studniční hoře v Krkonoších.

Význam

Porosty svazu nejsou hospodářsky významné, ale jsou velmi vzácné především z důvodu výskytu jinořadce kadeřavého, který u nás patří mezi kriticky ohrožené druhy.

Literatura

Kočí M., Sádlo J. (2010): A6 Acidofilní vegetace alpínských skal a drolin. – In: Katalog biotopů České republiky, ed. 2. – Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha, p. 155– 157.
Procházka F. et. al. (2001): Černý a Červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda, Praha, 18: 1–166.
Sádlo J., Chytrý M. (2009): Androsacion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 – Vegetace silikátových sutí v subalpínském a alpínském stupni. – In: Chytrý M.  (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. – Academia, Praha, p. 432 – 434.Zpracoval: Pavla Šiková
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Jan Ševčík

Vegetace silikátových sutí v subalpínském a alpínském stupni <i>(Androsacion alpinae)</i>

Porost

© Jan Ševčík

Vegetace silikátových sutí v subalpínském a alpínském stupni <i>(Androsacion alpinae)</i>

Porost

© Michal Hroneš

Vegetace silikátových sutí v subalpínském a alpínském stupni <i>(Androsacion alpinae)</i>