Podhorská acidofilní vegetace mělkých půd / Hyperico perforati-Scleranthion perennis

Diagnostické druhy

Agrostis vinealis, Festuca ovina, Hieracium pilosella, Jasione montana, Potentilla argentea, Potentilla tabernaemontani, Scleranthus perennis, Thymus pulegioides

Konstantní druhy

Festuca ovina, Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Jasione montana, Rumex acetosella, Scleranthus perennis, Thymus pulegioides

Dominantní druhy

Festuca ovina, Scleranthus perennis

Ohrožené druhy

Agrostis vinealis

Krátká charakteristika

Acidofilní, mírně suchomilná a teplomilná bylinná  vegetace na mělkých suchých půdách a zvětralinách tvrdých silikátových hornin s nízkým pH.

Struktura a druhové složení

Nizké rozvolněné až zapojené porosty acidofilních bylin, mechorostů a lišejníků až téměř zapojené porosty s dominancí Festuca ovina. Běžně se vyskytují druhy s širokou ekologickou amplitudou. Dominují druhy Scleranthus perennis, Hieracium pilosella, Plantago lanceolata, Rumex acetosella, časté jsou efemerní druhy (Veronica verna), trávy (Festuca ovina, Agrostis capillaris).

Stanoviště

Mělké suché kamenité půdy na skalních výchozech, lavicích, skalnatých stráních, geologickým podkladem jsou tvrdé silikátové horniny s nízkým pH, mj. žuly, ruly, proterozoické břidlice, fylity, buližníky, aj. Vegetace osídluje sušší pahorkatiny a podhůří s průměrnými teplotami 7-8,5 oC a ročními úhrny srážek 500-650 mm.

Dynamika a management

Na extrémních stanovištích skalních výchozů se jedná o pionýrskou vegetaci blokovanou erozí nebo i vlivem pastvy. Na méně extrémních rankerových půdách vznikla tato vegetace po odlesnění a je udržována pastvou. Po opuštění pastvy však porosty postupně zarůstají vysokými trávami a keři.

Variabilita

Z ČR jsou udávány dvě asociace: jedna z extrémnějších stanovišť, mj. z extrémně mělkých kamenitých půd na skalách či sekundárně v lomech (as. Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis); druhá (as. Jasiono montanae-Festucetum ovinae) pak reprezentuje převážně náhradní společenstvo mělkých rankerových půd vzniklé vlivem pastvy po odlesnění.
Podrobnosti o asociacích včetně jejich rozšíření zde. »

Rozšíření v ČR

Roztroušeně v Českém masivu, častěji v průlomových údolích (Vltava, Otava, Berounka), ale běžně i na Českomoravské vrchovině, v jižních Čechách, na Dokesku, Křivoklátsku, aj.

Významné lokality

Velká Pleš na Křivoklátsku

Význam

V minulosti jako málo produktivní pastviny pro kozy a ovce, v současnosti je na velké části porostů upuštěno od pastvy a tak porosty zarůstají. V porostech se vyskytuje pouze velmi málo ohrožených druhů.

Literatura

Sádlo J., Chytrý M. (2007): Hyperico perforati-Scleranthion perennis Moravec 1967. - In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace, Academia, Praha, p. 350-355.Zpracoval: Martin Duchoslav

Porost

© Martin Duchoslav

Podhorská acidofilní vegetace mělkých půd <i>(Hyperico perforati-Scleranthion perennis)</i>

Detail porostu

© Martin Duchoslav

Podhorská acidofilní vegetace mělkých půd <i>(Hyperico perforati-Scleranthion perennis)</i>

Detail porostu

© Martin Duchoslav

Podhorská acidofilní vegetace mělkých půd <i>(Hyperico perforati-Scleranthion perennis)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Podhorská acidofilní vegetace mělkých půd <i>(Hyperico perforati-Scleranthion perennis)</i>

Porost

© Michal Hroneš

Podhorská acidofilní vegetace mělkých půd <i>(Hyperico perforati-Scleranthion perennis)</i>