Nitrofilní ruderální vegetace dvouletých a víceletých druhů na antropogenních substrátech / Arction lappae

Diagnostické druhy

Anthriscus sylvestris, Arctium lappa, Arctium minus, Arctium tomentosum, Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Chenopodium bonus-henricus, Conium maculatum, Lamium album, Sambucus ebulus, Urtica dioica

Konstantní druhy

Anthriscus sylvestris, Arctium tomentosum, Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Elytrigia repens, Lamium album, Taraxacum sect. Taraxacum (= Ruderalia), Urtica dioica

Dominantní druhy

Anthriscus sylvestris, Arctium lappa, Arctium tomentosum, Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Chenopodium bonus-henricus, Conium maculatum, Elytrigia repens, Rumex obtusifolius, Sambucus ebulus, Urtica dioica

Krátká charakteristika

Ruderální vegetace dvou až víceletých nitrofilních rostlin, vyskytující se na mírně vlhkých až vysýchavých antropogenních půdách v sídlech a jejich okolí.

Struktura a druhové složení

Porosty tvoří především nitrofilní dvouděložné byliny s C nebo CR strategií (viz diagnostické druhy), které jsou doplněny o trávy (Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Elytrigia repens, Poa trivialis), běžné luční byliny (jako např. Achillea millefolium agg., Glechoma hederacea, Plantago lanceolata, Taraxacum sect. Ruderalia, Veronica chamaedrys) a v nižších vrstvách o druhy ruderální (Galium aparine, Geum urbanum, Tripleurospermum inodorum) a druhy zhutnělých půd (Convolvuls arvensis, Lolium perenne, Plantago major, Poa annua). Mechové patro bývá vyvinuto zřídka.

Stanoviště

Společenstva svazu jsou vázána na venkovská sídla a jejich okolí, ale vyskytují se i ve městech. Jsou vyvinuta jak na osluněných, tak i na zastíněných stanovištích se substráty s příměsí antopogenního skeletu a velkým obsahem živin, jako jsou např. skládky, rumiště, navážky, okolí hnojišť a kompostů, ruderalizované břehy vodních toků a nádrží, lemy zdí a plotů, okraje cest a ruderální plochy u železnic.

Dynamika a management

Sukcesně společenstva svazu navazují na jednoletou ruderální vegetaci třídy Stellarietea mediae. Dlouhodobý výskyt závisí na občasné disturbanci, bez které vznikají zapojené porosty, jejichž vývoj směřuje ke křovinám nebo lesním porostům. Vlivem rostoucí urbanizace venkovské krajiny je řada společenstev svazu na ústupu.

Variabilita

V rámci svazu Arction lappae jsou na území ČR rozlišovány čtyři asociace: Urtico urentis-Chenopodietum boni-henrici, Arctietum lappae, Hyoscyamo nigri-Conietum maculati a Sambucetum ebuli.
Urtico urentis-Chenopodietum boni-henrici (ruderální vegetace s merlíkem všedobrem a měrnicí černou) je společenstvo s porosty hemikryptofytů vázané na intravilán měst. V dnešní době je na ústupu.
Arctietum lappae (ruderální vegetace s lopuchem plstnatým a lopuchem větším) jsou vysoké porosty na výslunných až polostinných stanovištích s vysýchavými až vlhkými půdami (často na skládkách, okrajích cest a v příkopech).
Hyoscyamo nigri-Conietum maculati (ruderální vegetace s bolehlavem plamatým) je teplomilné společenstvo vysokých širokolistých bylin na ruderálních, mechanicky narušovaných stanovištích, které se vyznačuje dvěma sezónními aspekty. V současnosti je to expanzivní typ vegetace.
Sambucetum ebuli (ruderální vegetace s bezem chebdím) je druhově chudé společenstvo, ve kterém bez chebdí tvoří husté souvislé porosty.
Podrobnosti o asociacích včetně jejich rozšíření zde. »

Rozšíření v ČR

Společenstva svazu Arction lappae jsou rozšířená na celém území ČR.

Význam

Vegetace může plnit půdoochrannou a asanační funkci. Některé druhy mají využití jako léčivé rostliny.

Literatura

Láníková D. (2009): Arction lappae Tüxen 1937. - In: Chytrý M. et al., Vegetace České republiky 2. díl. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha, p. 275-288.
Jarolímek I. et al. (1997): Rastlinné spoločenstvá Slovenska 2. Synantropná vegetácia. Veda, Bratislava, p. 259-268.
Moravec J. et al. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. Severočeskou přírodou, Litoměřice, příloha 1995/1, p. 147-148.Zpracoval: Daniela GLUZOVÁ
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Michal Hroneš

Nitrofilní ruderální vegetace dvouletých a víceletých druhů na antropogenních substrátech <i>(Arction lappae)</i>

Detail porostu

© Michal Hroneš

Nitrofilní ruderální vegetace dvouletých a víceletých druhů na antropogenních substrátech <i>(Arction lappae)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Nitrofilní ruderální vegetace dvouletých a víceletých druhů na antropogenních substrátech <i>(Arction lappae)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Nitrofilní ruderální vegetace dvouletých a víceletých druhů na antropogenních substrátech <i>(Arction lappae)</i>