Acidofilní vegetace sutí / Galeopsion

Diagnostické druhy

Konstantní druhy

Galeopsis ladanum, Hylotelephium maximum, Poa nemoralis, Senecio viscosus

Dominantní druhy

Galeopsis ladanum

Ohrožené druhy

Krátká charakteristika

Vegetace pohyblivých sutí na vždy nevápnitých neutrálních až kyselých horninách v pahorkatinách a podhorských oblastech.

Struktura a druhové složení

Jedná se o vegetaci s významným diagnostickým západoevropským druhem Galeopsis segetum, který však v České republice (s výjimkou zplanění) neroste. Dominantním druhem druhově chudých porostů na území ČR je Galeopsis ladanum. Vyskytují se zde ruderální druhy, jako jsou Echium vulgare a Fallopia convolvulus, dále druhy suchých kostřavových trávníků (např. Anthericum liliago, Cardaminopsis arenosa, Hylotelephium maximum a Sedum reflexum), ale také druhy acidofilních trávníků a světlých lesů na kyselých substrátech (např. Avenella flexuosa, Luzula luzuloides, Lychnis viscaria, Rumex acetosella a Veronica officinalis). Mechové patro nebývá vyvinuto.

Stanoviště

Výskyt je vázán na pohyblivé sutě na nevápnitých kyselých až neutrálních hornin (nejčastěji algonkické břidlice, ordovické břidlice, paleoandezity, vzácně i čedič, znělec, svor a rula) v kolinním až montánním stupni. Hojný výskyt je na antropogeních stanovištích (osypy lomů, kamenité akumulace skalnatých zářezů silnic a tratí, okraje cest, navážky štěrku). Naopak na přirozených stanovištích je vegetace vzácnější (málo pohyblivé sutě v říčních údolích).

Dynamika a management

Porosty se vyznačují malou pokryvností s dominancí konkurenčně slabých, většinou jednoletých druhů, které nejsou schopny stabilizovat suť. Na antropogenních stanovištích je výskyt většinou krátkodobý a po zazemnění suti vegetace sukcesí přechází v ruderální trávníky. Přirozené sutě jsou periodicky disturbované a tak je zde výskyt vegetace stálejší, i když se lokálně poloha porostů mění během let. Specifický management se zde neuplatňuje.

Variabilita

Na území ČR je rozlišována pouze jedna asociace (Senecioni sylvatici-Galeopsietum ladani) s dominantou Galeopsis ladanum. Podrobnosti včetně rozšíření zde. »

Rozšíření v ČR

V ČR hojně v západních Čechách v povodí Berounky po Křivoklátsko. Dále byla vegetace svazu zjištěna také na Třeboňsku, v Českém středohoří, středním a dolním Povltaví, Posázaví, v Ralské pahorkatině, od středního Podyjí před Drahanskou vrchovinu po Oderské vrchy a na jihozápadní Moravě v údolích řek.

Významné lokality

- znělcová suť na Malém Lovoši v CHKO České Středohoří
- křemencová suť v okolí vrchu Praha v Brdech

Význam

Společenstvo je hospodářsky bezvýznamné. Jediný význam je ochranářský, a to pokud se nachází na stanovišti některý vzácnější druh, jako je např. Anthericum liliago.

Literatura

Sádlo J. (2009): Galeopsion Oberdorfer 1957 - Acidofilní vegetace sutí. - In: Chytrý M.  (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. – Academia, Praha, p. 459-461.
Chytrý M., Kučera T. a Kočí M. (eds.) (2010): Katalog biotopů České republiky, ed. 2. -  Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha, p. 129-131.
Procházka F. et. al. (2001): Černý a Červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda, Praha, 18: 1–166.
Petříček V. et. al. (1999): Péče o chráněná území I. Nelesní společenstva. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, p. 188-200.
Háková A. et. al. (2004): Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, p. 135-136.Zpracoval: Petra Bečvářová
Recenzoval: Martin Duchoslav