Jednoletá vegetace písčin / Thero-Airion

Diagnostické druhy

Aira praecox, Cerastium semidecandrum, Filago minima, Potentilla argentea, Spergula morisonii, Spergularia rubra, Veronica verna, Vulpia myuros

Konstantní druhy

Agrostis capillaris, Aira praecox, Potentilla argentea, Vulpia myuros

Dominantní druhy

Agrostis capillaris, Aira praecox, Spergula morisonii

Ohrožené druhy

Aira praecox, Vulpia myuros

Krátká charakteristika

Pionýrská vegetace narušovaných písčitých, minerálně chudých podkladů. 

Struktura a druhové složení

Vegetace psamofilních a acidofilních druhů (zejména jarní efemery - Spergula morisonii a Teesdalia nudicaulis; a druhy ukončující vegetační bodobí do poloviny léta - rody Aira, Filago, Vulpia). Tyto dominantní druhy jsou doprovázeny efemery se širokou stanovištní vazbou (Arabidopsis thaliana), krátkověkými ruderálními druhy (Bromus tectorum) a také vytrvalými druhy, které představují pozůstatky předchozí vegetace před disturbancí nebo naopak indikují postupující sukcesi.

Stanoviště

Stanoviště přirozené nebo synantropní na čerstvě narušených podkladech. Jedná se o stanoviště velmi chudá na živiny (minerálně chudý propustný podklad). Substrát tvoří písek nebo štěrkopísek, kamenité půdy náspů a kamenolomů, štěrkové nebo škvárové svršky v okolí železnic.

Dynamika a management

Maloplošné antropogenně ovlivněné stanoviště ustupují vlivem eutrofizace a nedostatku disturbancí. Většina výskytů v sekundárním bezlesí (pískovce, terasové písky) je ovlivněna minimálně.

Variabilita

Svaz je zastoupen asociacemi Airetum praecosis (jednoletá vegetace písčin s ovsíčkem časným) a Vulpietum myuri (jednoletá vegetace písčin s mrvkou myším ocáskem). Asociace Airetum praecosis osídluje okraje holých písečných přesypů a pískovcových plošin, ale i pískovny, fotbalová hřiště a stanové kempy a její vývoj je závislý na sezónním chodu počasí (mirná zima a vlhké jaro). Asociace Vulpietum myuri s dominantní Vulpia myuros je typická pro polozapojené ruderální trávníky chudších a suchých podkladů, výskytuje se na periferiích sídel, v pískovnách, v kolejištích nádraží, tato asociace je charakteristická výraznou sezónní dynamikou s optimem na počátku léta, později zaniká. 

Rozšíření v ČR

Optimum rozšíření v oceanicky ovlivněných částech Čech, zejména v chladnějších a vyšších polohách České tabule (Českolipsko, Dokesko), také Třeboňsko. Výskyt je zaznamenán i na Hodonínsku a středním Polabí, kde je dost kontinentální a suché klima.

Význam

Význam jako refugia některých acidofilních psamofytů.

Literatura

Chytrý M. et al. (2010): Katalog biotopů České republiky, 2. vydání. - AOPK ČR, Praha.
Sádlo J. (2007): Thero-Airion Tüxen ex Oberdorfer 1957. - In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace, Academia, Praha, p. 337-343.
Danihelka J., Chrtek J. Jr., Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of Czech Republic. Preslia 84: 647-811.Zpracoval: Nikola Vyslyšelová
Recenzoval: Martin Duchoslav

Detail porostu

© Bohumil Trávníček

Jednoletá vegetace písčin <i>(Thero-Airion)</i>