Kontinentální brakické rákosiny / Meliloto dentati-Bolboschoenion maritimi

Diagnostické druhy

Agrostis gigantea, Bolboschoenus maritimus, Carex otrubae, Juncus gerardii, Melilotus dentatus, Phragmites australis, Potentilla anserina, Schoenoplectus tabernaemontani

Konstantní druhy

Schoenoplectus tabernaemontani

Dominantní druhy

Bolboschoenus maritimus, Schoenoplectus tabernaemontani, Typha angustifolia

Ohrožené druhy

Bolboschoenus maritimus, Juncus gerardii, Melilotus dentatus, Schoenoplectus tabernaemontani

Krátká charakteristika

Kontinentální společenstva rákosin periodických vod bohatých na rozpuštěné minerály. 

Struktura a druhové složení

Svaz zahrnuje společenstva rákosin periodických vod s dominantním Bolboschoenus maritimus a B. planiculmisSchoenoplectus tabernaemontani. Na obnažených dnech se mohou vyskytovat spolu s vegetací svazu Cypero-Spergularion salinae nebo s vegetací svazu Bidention tripartitae. 

Stanoviště

Terénní prohlubně, mělká jezera nebo příkopy či kanály, jež mají bazický podklad nebo se jsou v blízkosti minerálních pramenů. Půda minerální nebo jílovitá, v níž je málo humusu a která má neutrální až silně alkalickou reakci, ale též na organických vápnitých slatinných půdách. Během roku dochází k zaplavení vodou na jaře (popř. začátkem léta), a v závislosti na srážkách dochází k postupnému vysychání. Během vysychání vody se zvyšuje koncentrace solí při povrchu půdy.

Dynamika a management

Porosty svazu jsou konkurenčně slabší než porosty rákosu a mohou tvořit jeho sukcesní předstupeň na periodicky vysušovaných stanovištích. Typický výskyt v kontinentálním podnebí, kde v létě dochází v důsledku velkého výparu až k vysychání svrchních vrstev půdy, což zvyšuje koncentraci solí v půdním roztoku.

Variabilita

Na území ČR se rozlišují 2 asociace. Asociace Astero pannonici-Bolboschoenetum compacti tvoří vegetaci dočasně zaplavovaných stanovišť jako jsou prohlubně nebo mělká jezera, s dominantním kamyšníkem přímořským (Bolboschoenus maritimus), popř. kamyšníkem polním (Bolboschoenus planiculmis). V porostech se uplatňují dalšími druhy indikující minerálně bohatý až zasolený substrát (Aster tripolium subsp. pannonicus, Juncus gerardii, Lotus tenuis, Melilotus dentatus, aj.). V asociaci Schoenoplectetum tabernaemontani je dominantním druhem skřípinec Tabernaemontanův (Schoenoplectus tabernaemontani), který je doprovázen průvodními druhy eutrofních mokřadů (např. Mentha aquatica), bazifilních druhů slatin (např. Juncus subnodulosus) nebo i druhy subhalofilní (např. Bolboschoenus planiculmis). Původně se tato vegetace vyskytovala v blízkosti vývěrů vápnitých a minerálních vod. Dnes je to jedna z antropogenních asociací, např. na vlhkých dnech vápencových lomů.

Rozšíření v ČR

Oblasti s malým úhrnem srážek a teplým klimatem, a to především na jižní Moravě, ve středních a severozápadních Čechách. Dnes pouze v malých fragmentech oproti původně rozsáhlejšímu rozšíření. 

Literatura

Hroudová Z. (2011): Meliloto dentati-Bolboschoenion maritimi Hroudová et al. 2009. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha, pp. 428-434.Zpracoval: Michaela Vratislavská
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Martin Dančák

Kontinentální brakické rákosiny <i>(Meliloto dentati-Bolboschoenion maritimi)</i>