Vegetace bažinných bylin na nezpevněných organických substrátech / Carici-Rumicion hydrolapathi

Diagnostické druhy

Calla palustris, Carex pseudocyperus, Cicuta virosa, Lycopus europaeus, Solanum dulcamara, Thelypteris palustris

Konstantní druhy

Carex pseudocyperus, Lemna minor

Dominantní druhy

Calla palustris, Carex pseudocyperus

Ohrožené druhy

Calla palustris, Carex pseudocyperus, Cicuta virosa, Thelypteris palustris

Krátká charakteristika

Svaz zahrnující statné traviny, dvouděložné byliny, zejména s plazivými oddenky, ale i kapradiny na nestabilním organickém sedimentu v litorálu vodních ploch. Často dochází k tvorbě plovoucích ostrůvků (plaurů) na volné vodní hladině.

Struktura a druhové složení

Společenstva mohutných trav (Carex pseudocyperus, C. rostrata, Phragmites australis), kapradin (Thelypteris palustris) či nízkých bylin s plazivými oddenky (Calla palustris, Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris).

Stanoviště

Vegetace se vyskytuje nejčastěji na okrajích rybníků a především na rašelinných substrátech. Občasný výskyt v mrtvých ramenech a aluviálních tůní. Jedná se o vegetaci stále zaplavenou se stálou hloubkou vody okolo 50 cm, rostoucí na silné vrstvě organogenního sedimentu.

Dynamika a management

Management ochrany staví na mechanickém odstraňování částí rozsáhlých porostů, aby byl vyrovnám poměr mezi volnou vodní hladinou a litorální vegetací. Zejména, aby nedocházelo k snižování výšky vodního sloupce a šíření olší a křovitých vrb nebo rákosin. Vegetace regeneruje pomalu, proto by zásahaly měly probíhat s odstupem několika let. Cicuta virosa patří mezi prudce jedovaté druhy a je nutné dávat pozor z hlediska potenciálních otrav.

Variabilita

Svaz zahrnuje 3 asociace: (1) Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi - mokřadní vegetace s rozpukem jízlivým a ostřicí nedošáchorem charakteristická pro mezotrofní a dystrofní mokřady v pokročilém stadiu sukcese. (2) Thelypterido palustris-Phragmitetum australis - plovoucí rákosinové ostrůvky s kapradiníkem bažinným a rákosem v mezotrofních až slabě eutrofních rybnících. (3) Calletum palustris - mokřadní vegetace s ďáblíkem bahenním na mezotrofních až dystrofních stanovištích (tůňky v mokřadních olšinách, rašelinné okraje rybníků, příkopy a meliorační kanály v mokřadech).

Rozšíření v ČR

U nás vzácně a roztroušeně.

Významné lokality

Břehyňský rybník u Doks, Nový rybník u Soběslavi.

Význam

Význam hlavně pro ochranu biodiverzity mokřadů.

Literatura

Chytrý M. et al. (2010): Katalog biotopů České republiky, 2. vydání. - AOPK ČR, Praha.
Šumberová K. (2011): Carici-Rumicion hydrolapathi Passarge 1964. - In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace, Academia, Praha, p. 514-526.
Danihelka J., Chrtek J. Jr., Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia 84: 647-811.U nás vzácně a roztroušeněZpracoval: Nikola Vyslyšelová
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Václav Dvořák

Vegetace bažinných bylin na nezpevněných organických substrátech <i>(Carici-Rumicion hydrolapathi)</i>