Pozdně letní teplomilná ruderální a plevelová vegetace písčitých půd / Eragrostion cilianensi-minoris