Nitrofilní křoviny ruderálních stanovišť / Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae

Diagnostické druhy

Acer negundo, Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Bryonia alba, Chelidonium majus, Galium aparine, Lycium barbarum, Prunus domestica, Sambucus nigra, Syringa vulgaris, Urtica dioica

Konstantní druhy

Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Elytrigia repens, Galium aparine, Geum urbanum, Sambucus nigra, Urtica dioica

Krátká charakteristika

Křoviny ruderálních stanovišť s dominancí nitrofilních a nepůvodních dřevin.

Struktura a druhové složení

Křoviny až husté stromové porosty s dominantou bezem černým (Sambucus nigra) nebo jiných, většinou nepůvodních keřů (např. Lycium barbarum, Syringa vulgaris, Lonicera sp. div., Symphoricarpos albus) či stromů (Prunus domestica, P. insititia, P. cerasus, Acer negundo, Laburnum anagyroides aj.). Některé porosty mohou být velmi husté až neprůchodné, často tvořené jen jednou dominantou. V bylinném patře se vyskytují krátkověké až vytrvalé nitrofilní druhy snášející stín (Anthriscus cerefolium, Galium aparine, Urtica dioica, Aegopodium podagraria, Chaerophyllum sp. div.), liány (Bryonia alba, Echinocystis lobata, Clematis vitalba), jednoleté ruderální druhy, invazní neofyty aj.

Stanoviště

Opuštěné kultury pěstovaných křovin/dřevin, které se dále šíří klonálním růstem nebo generativně, popř. náletové porosty do rumištní vegetace, popř. do kultur pěstovaných dřevin, na otevřené, sukcesně mladé plochy (náplavy řek, paseky, průmyslové areály, hliníky, pískovny). Stanoviště jsou vlhká až suchá, většinou s půdami bohatými na živiny.

Dynamika a management

Nálety nebo rozrůstání a další šíření opuštěných kultur pěstovaných dřevin.

Variabilita

Jednotlivé porosty se liší svojí dominantou, podle které by bylo možné definovat jednotlivé vegetační typy. Na území ČR nebyla porostům svazu věnována zvýšená pozornost. V současnosti jsou uznávány na území ČR tři dobře definové asociace. Nitrofilní křoviny s bezem černým (as. Sambucetum nigrae Fijałkowski 1967) jsou porosty s dominancí Sambucus nigra na různých typech stanovišť, většinou na půdách čerstvě vlhkých, bohatých na živiny, např. lemy polí, zemědělských závodů, na rumištích aj. Nitrofilní křoviny s kustovnicí cizí (as. Lycietum barbari Felföldy 1942) jsou charakteristické monodominantními porosty kustovnice cizí na svazích, terasách, haldách, kam byla vysazována jako ochrana před erozí. Nitrofilní keřová a stromová vegetace s javorem jasanolistým (as. Sambuco nigrae-Aceretum negundo Exner in Exner et Willner 2004) se vyskytuje na místech, kam byl javor jasanolistý vysazen (větrolamy, rekultivované plochy) nebo kam se šíří semeny (narušené okraje lužních lesů).

Rozšíření v ČR

Běžný typ vegetace v kulturní krajině.

Význam

Porosty bezu černého mají mnohostranné využití, jsou ale v posledních desetiletích téměř nevyužívány. Květenství a plody se využívají k jídlu, ve farmacii a potravinářství, na bezu roste houba bolcovitka ucho Jidášovo (Hirneola auricula-judae), využívaná do polévek a omáček, především v čínské kuchyni.
Porosty svazu mají dále protierozní a půdoochrannou funkci, některé dřeviny jsou výrazně medonosné. Na druhou stranu jejich porosty omezují druhovu diverzitu při jejich výsadbě nebo šíření do přirozené vegetace.Zpracoval: Martin Duchoslav

Porost

© Martin Duchoslav

Nitrofilní křoviny ruderálních stanovišť <i>(Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae)</i>

Detail porostu

© Martin Duchoslav

Nitrofilní křoviny ruderálních stanovišť <i>(Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Nitrofilní křoviny ruderálních stanovišť <i>(Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae)</i>