Slaniska s jednoletými halofilními travami / Cypero-Spergularion salinae

Diagnostické druhy

Aster tripolium pannonicus, Atriplex prostrata latifolia, Atriplex tatarica, Bolboschoenus maritimus, Chenopodium glaucum, Crypsis aculeata, Heleochloa schoenoides, Juncus gerardii, Lotus tenuis, Puccinellia distans, Spergularia maritima, Spergularia salina, Taraxacum bessarabicum

Konstantní druhy

Atriplex prostrata latifolia, Bolboschoenus maritimus, Crypsis aculeata, Heleochloa schoenoides, Polygonum aviculare, Puccinellia distans, Spergularia salina

Dominantní druhy

Crypsis aculeata, Heleochloa schoenoides, Spergularia maritima

Ohrožené druhy

Aster tripolium pannonicus, Crypsis aculeata, Heleochloa schoenoides, Juncus gerardii, Lotus tenuis, Spergularia maritima, Spergularia salina, Taraxacum bessarabicum

Krátká charakteristika

Společenstva jednoletek na obnažených substrátech se středním až velkým obsahem solí rozpustných ve vodě.

Struktura a druhové složení

Jedná se o maloplošná, sukcesně nestálá, nezapojená společenstva jednoletých trav Crypsis aculeata a Heleochloa schoenoides, doprovázených jednoletými až vytrvalými slanomilnými kuřinkami (Spergularia maritima a S. salina), vytrvalými travinami Bolboschoenus maritimus a Puccinellia distans a fakultativními halofyty čeledi Chenopodiaceae.

Stanoviště

Společenstva se vyskytují na obnažených dnech rybníků s mírně slanou vodou a ve vyschlých slaných jezírkách. Dále pak v komplexech slaných luk na mechanicky narušovaných půdách, které jsou na jaře přeplavené vodou a v létě vysychají. Půdy jsou bohaté na živiny. Tato vegetace je na ústupu při snížení hladiny spodní vody kvůli zarůstání obnažených ploch vytrvalými travinami a bylinami.

Dynamika a management

Jde o jeden z nejvzácnějších a nejohroženějších biotopů České republiky. Dříve se vyskytoval na slaniskách pravidelně narušovaných pastvou nebo na dnech letněných rybníků. Kvůli odvodnění slanisek, ukončení pastvy nebo přeměny pozemků na ornou půdu většina lokalit zanikla.

Vhodným managementem je pastva a mechanické narušování půdy, občasné letnění nebo snižování hladiny na rybnících se současným omezováním konkurenceschopnější vegetace (rákosiny). Na posledních zbývajících lokalitách druhů Crypsis aculeata a Heleochloa schoenoides je dobré posilovat populace výsevem.

Variabilita

Na našem území jsou doloženy dvě asociace: Heleochloëtum schoenoidis (slaniska  s bahenkou šášinovitou) a Crypsietum aculeatae (slaniska se skrytěnkou bodlinatou). Druhá z nich nebyla v poslední době zaznamenána.

Rozšíření v ČR

Svaz Cypero-Spergularion salinae je rozšířen v ponticko-panonské oblasti v jihovýchodní Evropě a zahrnuje několik asociací lišících se dominantami. Na území ČR má severozápadní hranici areálu na jižní Moravě a chybí zde mnohé charakteristické druhy. Společenstva mají vždy přechodný charakter.

Významné lokality

Současné velmi vzácné lokality jsou na jižní Moravě na slaniskách u rybníka Nesytu u Sedlce a u obce Novosedly na Mikulovsku.

Význam

Tato vegetace byla vždy vzácná, avšak během posledních desetiletích značně ustoupila kvůli odvodňování slanisek, ukončení pastvy, menší míře letnění rybníků a zarůstání obnažených ploch zdatnější vegetací.

Literatura

Chytrý M. et al. (2010): Katalog biotopů ČR, 2. vydání. - AOPK Praha.
Šemberová K. (2007): Vegetace jednoletých halofilních travin (Crypsietea aculeatae). - In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 1. díl, Travinná a keříčková vegetace, Academia Praha, p. 111-115.
Procházka F. et. al. (2001): Černý a Červený seznam cévnatých rostlin České republiky. – Příroda, Praha, 18: 1–166.Zpracoval: Eva Juránková
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Lucie Kobrlová

Slaniska s jednoletými halofilními travami <i>(Cypero-Spergularion salinae)</i>

Porost

© Michal Hroneš

Slaniska s jednoletými halofilními travami <i>(Cypero-Spergularion salinae)</i>

Porost

© Michal Hroneš

Slaniska s jednoletými halofilními travami <i>(Cypero-Spergularion salinae)</i>