Vnitrozemská slaniska s jednoletými sukulentními halofyty / Salicornion prostratae

Diagnostické druhy

Aster tripolium pannonicus, Atriplex prostrata latifolia, Juncus gerardii, Plantago maritima ciliata, Puccinellia distans, Salicornia prostrata, Spergularia maritima, Spergularia salina, Suaeda prostrata

Konstantní druhy

Dominantní druhy

Ohrožené druhy

Aster tripolium pannonicus, Juncus gerardii, Plantago maritima ciliata, Spergularia maritima, Spergularia salina

Krátká charakteristika

Druhově chudá společenstva vnitrozemských slanisk, vyvíjející se na silně zasolených půdách zjara silně zamokřených a pozvolna vyschajících.

Struktura a druhové složení

Tento svaz obsahuje vegetaci vnitrozemských slanisk s jednoletými sukulentními halofyty, kde dominují Salicornia prostrata nebo Suaeda prostrata. Vzhled společenstev dotváří ve větší míře druhy jako Aster tripolium subsp. pannonicus, Puccinellia distans nebo Spergularia maritima. K okrajům porostů se snižuje salinita půdy a roste druhová diverzita, která pak přechází v třídu Festuco-Puccinellietea. Jedná se o poměrně chudá rozvolněná společenstva jen vzácně zapojená. Fenologického optima dosahují koncem léta a začátkem podzimu. Mechové parto vesměs chybí.

Stanoviště

Společenstva osídlují zónu slanisk s největší koncentrací rozpustných solí, nejlépe vytvořená jsou v oblastech s kontinentálním klimatem. Ideální jsou okraje periodických a slaných jezer, která bývají zjara zaplavena, což je nezbytné pro klíčení semenáčků, a v létě půda vysychá a puká. Převládá zde výpar nad nad příjmem vody, roční úhrn srážek pak nepřesahuje 550 mm. Vyvíjejí se na silně zasolených hlinitých až jílovitých půdách středně humózních.

Dynamika a management

U nás osídlovala tato vegetace především terénní sníženiny vzniklé při zazamňování jezer, kde se nachází velká koncentrace solí. V dřívějších dobách byl vliv na salinitu prostředí umocňován pastvou domácích zvířat, především drůbeže, jejíž trus obohacoval půdu o nitráty. Ty pomáhají rozvoji halofytů a brání nástupu konkurenčně silnějších ruderálních druhů. Ve 2. pol. 20. století s nástupem meliorace ztrácely tyto plochy svůj obvyklý vodní režim a společenstva mizela, zbylé lokality pak byly přeměneny na ornou půdu. Dnešní ochrana zahrnuje sečení, pastvu, narušování drnu a výsev vybraných druhů. Obnovení vodního režimu je však velmi obtížné.

Variabilita

V České republice rozlišujeme 2 asociace:

  1. Salicornietum prostratae - druhově chudá slanorožcová slaniska s dominancí ponticko-panonského druhu slanorožce rozprostřeného, který mohou doprovázet další halofyty. Vyskytují se na okrajích vysýchavých slaných jezer.
  2. Spergulario marginatae-Suaedetum prostratae -  druhově taktéž chudá solničková slaniska s dominancí sukulentní solničky rozprostřené jsou velmi vzácně doprovázená jinými slanomilnými druhy. Objevují se na lokalitách s vysokým obsahem nitrátů v půdě.
    Podrobnosti o asociacích včetně rozšíření zde. »

Rozšíření v ČR

Společenstva tohoto svazu se v minulosti vyskytovala na více místech jižní Moravy a ještě po roce 1950 byla doložena z několika lokalit v okolí Hustopeč, Mikulova nebo Čejče, odkud ale pomalu vymizela. Na slaniskách v SZ Čechách nebyly tyto porosty prokázány. Vegetace je vázána na panonskou oblast a u nás dosahovala SZ hranice svého rozšíření. Objevovala se v oblastech s průměrnými teplotami nad 8,5°C a úhrny srážek kolem 550 mm. Souhrnně můžeme říci, že tento svaz u nás považujeme za vymizelý.

Význam

U nás neměly lokality tohoto svazu žádný hospodářský význam. Byly pouze užívány jako pastviny pro dobytek a drůběž.

Literatura

Chytrý M., Kučera T., Kočí M., (eds.) (2010): Katalog biotopů České republiky, ed. 2. - Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha, p. 62-64.
Procházka F. et. al. (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - Příroda, Praha.
Šumberová K. (2007): Vegetace jednoletých sukulentních halofytů (Thero-Salicornetea strictae). - In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčkovitá vegetace. - Academia Praha, p. 143-149.Zpracoval: Petr Šťastný
Recenzoval: Martin Duchoslav