Vysychavé slaniskové trávníky / Puccinellion limosae

Diagnostické druhy

Aster tripolium pannonicus, Atriplex prostrata latifolia, Crypsis aculeata, Glaux maritima, Heleochloa schoenoides, Inula britannica, Juncus gerardii, Lotus tenuis, Melilotus dentatus, Plantago maritima ciliata, Potentilla anserina, Puccinellia distans, Pulicaria dysenterica, Spergularia maritima, Spergularia salina, Taraxacum bessarabicum, Trifolium fragiferum

Konstantní druhy

Aster tripolium pannonicus, Atriplex prostrata latifolia, Lotus tenuis, Plantago maritima ciliata, Potentilla anserina, Puccinellia distans, Spergularia maritima, Taraxacum bessarabicum

Dominantní druhy

Ohrožené druhy

Aster tripolium pannonicus, Crypsis aculeata, Glaux maritima, Heleochloa schoenoides, Juncus gerardii, Lotus tenuis, Melilotus dentatus, Plantago maritima ciliata, Pulicaria dysenterica, Spergularia maritima, Spergularia salina, Taraxacum bessarabicum, Trifolium fragiferum

Krátká charakteristika

Vegetace druhově chudých halofilních trávníků s dominancí trav rodu Puccinellia. V ČR se vyskytuje hlavně v ponticko – panonské oblasti a obsahuje pouze jednu vzácnou asociaci – Puccinellietum limosae.

Struktura a druhové složení

Porosty jediné asociace Puccinellietum limosae - zblochancových slanisk jsou řídké, tvořené především zblochancem oddáleným (Puccinellia distans) a kuřinkou obroubenou (Spergularia maritima). Porosty také mohou obsahovat jednoleté obligátní halofyty svazu Salicornion prostratae a druhy mokrých slaných luk svazu Juncion gerardii. V nižších polohách panonské oblasti jsou porosty bohatší o kontinentální druhy jako např.: Artemisia monogyna, Limonium gmelinii a Pholiurus pannonicus. Zastoupení mechorostů je vzácné.

Stanoviště

Půdy jsou vysychavé, silně zasolené, jílovité. Půdy jsou bohaté na ionty lehce rozpustných solí (K+, Na+, Mg2+, Ca2+, Cl-, ad.). Vyšší koncentrace solí je dána tím, že vznikají v okolí minerálních pramenů nebo v mokřadech v územích, kde převyšuje výpar nad srážkami. Stanoviště jsou v zimě a na jaře zamokřená a po zbytek roku zpravidla vyschlá, polygonálně rozpraskaná.

Dynamika a management

Asociace Puccinellietum limosae je společenstvo s převahou konkurenčně slabších druhů, proto je mírné pravidelné narušování půdy pro zachování nezbytné. Vhodným stanovištěm jsou pastviny, vesnická fotbalová hřiště, pravidelně sešlapávaná místa. V minulosti docházelo k degradaci těchto biotopů vlivem odvodňování krajiny, vymizení pastvy a následné přeměny na zemědělskou půdu.

Variabilita

V ČR je asociace Puccinellietum limosae rozlišována na 2 varianty:
a) Varianta Aster tripolium subsp. pannonicus obsahující halofilní terofyty Heleochloa schoenoides, a druhy charakteristické pro ponticko-panonskou oblast, např. Aster tripolium subsp. pannonicus; zahrnuje porosty na silněji zasolených místech.
b) Varianta Potentilla anserina, která obsahuje diagnostické druhy Inula britannica, Juncus compressus, Plantago major, Potentilla anserina a Trifolium fragiferum; je přechodem k subhalofilním společenstvům svazu Juncion gerardii.
Podrobnosti o asociaci včetně rozšíření zde. »

Rozšíření v ČR

Vegetace je hojná na Mikulovsku, fragmentární porosty se vyskytují také jinde na jižní Moravě, dále v nížinách od Kadaňska přes Mostecko po střední Polabí.

Významné lokality

Mezi významná území patří rezervace Slanisko u Nesytu, u Novosedel, Dobrého Pole, Nového Přerova a v poslední době úspěšně obnovené slanisko u Terezína na Hodonínsku.

Význam

V minulosti sloužila tato vegetace k pastvě dobytka a drůbeže. Dnes je především význam ochranářský, protože slaniska patří k nejohroženějším biotopům.

Literatura

Čeřovský J., Podhajská Z., Turoňová D. (ed) (2007): Botanicky významná území České republiky – Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha, p. 290 – 295.
Procházka F. et. al. (2001): Černý a Červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda, Praha, 18: 1–166.
Sádlo J. (2010): T7 Slaniska. – In: Katalog biotopů České republiky, ed. 2. – Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha, p. 240 – 242.
Šumberová  K., Novák J., Sádlo J. (2007): Puccinellion limosae Soó 1933 – Vysychavé slaniskové trávníky. – In: Milan Chytrý  (ed.) Vegetace České republiky 1. Travinná  a keříčková vegetace. – Academia, Praha, p. 152 – 155.Zpracoval: Pavla Šiková
Recenzoval: Martin Duchoslav