Štěrbinová vegetace hadcových skal / Asplenion cuneifolii

Diagnostické druhy

Allium flavum, Asplenium adulterinum, Asplenium cuneifolium, Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes, Festuca ovina, Festuca pallens, Notholaena marantae, Polypodium vulgare, Sedum album, Silene vulgaris

Konstantní druhy

Asplenium cuneifolium, Festuca ovina, Silene vulgaris

Dominantní druhy

Asplenium cuneifolium, Festuca ovina, Festuca pallens

Ohrožené druhy

Asplenium adulterinum, Asplenium cuneifolium, Dianthus carthusianorum capilifrons, Notholaena marantae

Krátká charakteristika

Štěrbinová vegetace hadcových skal s dominancí serpentinofytů.

Struktura a druhové složení

Štěrbinová nezapojená (pokryvnost pod 60 %) vegetace hadcových skal s dominancí serpentinofytů, mj. kapradin Asplenium cuneifolium a A. adulterinum, a dalších vzácných kapradin (mj. Notholaena marantae), které jsou u nás striktně vázané na hadec (serpentinit). V porostech se dále pravidelně vyskytují trsnaté kostřavy (Festuca ovina, F. pallens), třtina Camalagrostis arundinacea, a některé dvouděložné (mj. Silene vulgaris, Campanula rotundifolia agg., Sedum album) a jednoděložné druhy (např. Allium flavum, A. senescens subsp. montanum aj.). Variabilní je výskyt mechorostů.

Stanoviště

Skalní štěrbiny a terásky na hadci (serpentinit) popř. na pikritu. Jedná se o ultrabazické metamorfované horniny, jejichž chemické složení je typické výraznou převahou hořčíku nad vápníkem, vysokými koncetracemi těžkých kovů (chrom, mangan, kobalt, nikl), malým obsahem křemíku a živin. Specifické vlastnosti substrátu způsobují výskyt specifických adaptací. Půda má v závislosti na množství srážek pH kyselé až neutrální.

Dynamika a management

Díky extrémním podmínkách se jedná o stabilní porosty na skalách bez ohrožení sukcesními změnami a taktéž bez nutnosti specifického managementu.

Variabilita

Z ČR jsou uváděny dvě asocice: as. Asplenietum cuneifolii se vyskytuje v chladnějších oblastech ve vyšší nadmořské výšce, as. Notholaeno marantae-Sempervivetum hirti v teplé oblasti jihozápadní Moravy.
Přehled asociací včetně jejich rozšíření zde. »

Rozšíření v ČR

Pahorkatiny až horský stupeň ČR s výskytem hadců. Ojedinělá lokalita v Českém krasu na pikritové skalce u obce Lety-Rovina. V Evropě dále v Německu, Polsku, Rakousku, snad i ve Francii, Apeninách a na Balkáně.

Významné lokality

- hadcové ostrůvky vrcholové části Slavkovského lesa
- Drahotínský les na Domažlicku
- Holubovské hadce v Blanském lese
- údolí Želivky
- údolí Moravy u Raškova a Rudy nad Moravou
- údolí Jihlavy u Mohelna, Biskoupek a Hrubšic

Význam

Bez hospodářského významu. Významné pro ochranu biodiverzity vzácných druhů kapradin vázaných na specifický substrát.

Literatura

Chytrý M. (2009): Asplenion cuneifolii Br.-Bl. ex Eggler 1955. - In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha, p. 417.Zpracoval: Martin Duchoslav

Porost

© Václav Dvořák

Štěrbinová vegetace hadcových skal <i>(Asplenion cuneifolii)</i>

Porost

© Martina Fialová

Štěrbinová vegetace hadcových skal <i>(Asplenion cuneifolii)</i>