Pozdně letní teplomilná ruderální a plevelová vegetace písčitých půd / Eragrostion cilianensi-minoris

Diagnostické druhy

Amaranthus retroflexus, Atriplex tatarica, Conyza canadensis, Cynodon dactylon, Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, Diplotaxis tenuifolia, Eragrostis minor, Lepidium ruderale, Panicum capillare, Polygonum aviculare, Portulaca oleracea, Setaria verticillata, Setaria viridis

Konstantní druhy

Convolvulus arvensis, Conyza canadensis, Polygonum aviculare, Taraxacum sect. Taraxacum (= Ruderalia)

Dominantní druhy

Cynodon dactylon, Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, Eragrostis pilosa, Panicum capillare, Polygonum aviculare, Portulaca oleracea, Setaria verticillata, Setaria viridis

Ohrožené druhy

Eragrostis pilosa

Krátká charakteristika

Vegetace teplomilných, jednoletých, nízkých druhů písčitých půd; přechodný typ mezi vegetací ruderální, segetální a vegetací sešlapávaných míst.

Struktura a druhové složení

V druhovém složení nalezneme teplomilné, jednoleté a nízké druhy písčitých půd, časté jsou poléhavé formy odolné sešlapu (např. Cynodon dactylon, Digitaria ischaemum, D. sanguinalis, Eragrostis minor, Hibiscus trionum a Portulaca oleracea). Převažují tedy rostliny se stres-tolerantní či ruderální strategií, dominují jednoleté trávy, často s C4 metabolismem.

Stanoviště

V teplých a suchých oblastech střední Evropy se indikační druhy svazu vyskytují na různých stanovištích jako důležitá složka ruderální vegetace, vegetace sešlapávaných stanovišť a vegetace polních plevelů; v chladnějších a vlhčích oblastech je výskyt omezen pouze na ruderální a sešlapávaná místa. Společenstva svazu jsou rozšířená v okopaninách, v kukuřici, ve vinohradech, na zeleninových záhonech, na okrajích kypřených okrasných záhonů, a ve speciálních kulturách (cibule, česnek, tabák, chřest), některé typy i na osluněných antropogenních stanovištích sloužících dopravě (chodníky, kolejiště aj.). Vyskytují se na lehkých písečných půdách s neutrální až bazickou reakcí, které jsou chudé na živiny.

Dynamika a management

Porosty se vyvíjejí během léta, kdy je sucho a horko; mohou být i velmi husté. Svaz tvoří svým druhovým složením a vlastnostmi přechodný typ mezi vegetací segetální, ruderální a porosty sešlapávaných míst.

Variabilita

V České republice jsou rozlišovány 4 asociace: as. Digitario sanguinalis-Eragrostietum minoris tvoří splečenstva jednoletých nízkých, poléhavých rostlin s převahou trav. Vyvíjí se buď na polích s kukuřicí nebo okopaninami, jako je cibule, česnek a chřest, anebo častěji na okrajích cest, chodníků a na nádražích. Na výhřevných půdách se vyskytují nízká prostrátní společenstva as. Portulacetum oleraceae s dominantní šruchou zelnou. Vysýchavé antropogenní půdy hostí porosty as. Eragrostio poaeoidis-Panicetum capillaris, kde se uplatňují severoamerické neofytní druhy a zejména jednoleté trávy. Vyskytuje se na nádražích, podél tratí a na podobných stanovištích. Především na druhotných stanovištích se vytvářejí druhově chudé porosty as. Cynodontetum dactyli s dominantním troskutem prstnatým.
Podrobnosti o asociacích včetně jejich rozšíření zde. »

Rozšíření v ČR

V ČR je výskyt omezen pouze na nejteplejší oblasti; těžiště výskytu je v panonské oblasti.

Význam

Porosty svým růstem alespoň částečně zabraňují vysychání půdy na stanovišti, jinak jsou bez hospodářského významu.

Literatura

Lososová Z. (2009): Eragrostion cilianensi-minoris Tüxen ex Oberdorfer 1954. - In: Chytrý M. (ed.): Vegetace ČR 2. díl. Plevelová, ruderální, skalní a suťová vegetace. - Academia, Praha, p. 194-205.
Jarolímek I., Zaliberová M., Mucina L. & Mochnacký S. (1997): Rastlinné spoločenstvá Slovenska 2. Synantropná vegetácia. - Veda, Bratislava, p. 172-182.
Moravec J. et al. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. - Severočeskou přírodou, Litoměřice, příloha 1995/1, p. 140-141.
Procházka F. et al. (2001): Červený seznam cévnatých rostlin ČR. - AOPK, Praha.Zpracoval: Veronika NÝVLTOVÁ
Recenzoval: Martin Duchoslav

Detail porostu

© Martin Duchoslav

Pozdně letní teplomilná ruderální a plevelová vegetace písčitých půd <i>(Eragrostion cilianensi-minoris)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Pozdně letní teplomilná ruderální a plevelová vegetace písčitých půd <i>(Eragrostion cilianensi-minoris)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Pozdně letní teplomilná ruderální a plevelová vegetace písčitých půd <i>(Eragrostion cilianensi-minoris)</i>