Vytrvalá ruderální vegetace na suchých nebo periodicky vysychavých půdách / Convolvulo arvensis-Elytrigion repentis

Diagnostické druhy

Cardaria draba, Elytrigia repens

Konstantní druhy

Artemisia vulgaris, Convolvulus arvensis, Elytrigia repens

Dominantní druhy

Agrimonia eupatoria, Arrhenatherum elatius, Bromus inermis, Cardaria draba, Elytrigia repens, Falcaria vulgaris, Galium boreale, Inula salicina, Poa pratensis, Urtica dioica

Ohrožené druhy

Anchusa officinalis, Anthemis tinctoria tinctoria, Artemisia pontica, Bothriochloa ischaemum, Crepis setosa, Erysimum odoratum, Festuca valesiaca, Lactuca perennis, Marrubium peregrinum, Stipa capillata

Krátká charakteristika

Polopřirozená a ruderální vegetace s převahou vytrvalých trav osídlující suchá nebo periodicky vysýchající výhřevná stanoviště.

Struktura a druhové složení

V porostech svazu Convolvulo arvensis-Elytrigion repentis se výrazně uplatňují především konkurenčně silné trávy (Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Elytrigia repens, Bromus inermis), po nichž se pne liána Convolvulus arvensis. Společenstvo dále tvoří vytrvalé byliny s kořenovými výběžky (Cardaria draba, Cirsium arvense), druhy se širokou ekologickou amplitudou (Falcaria vulgaris, Galium album subsp. album, Taraxacum sect. Ruderalia) a vytrvalé ruderální byliny (Artemisia vulgaris, Silene latifolia subsp. alba, Urtica dioica). Mechové patro bývá vyvinuto zřídka.

Stanoviště

Polopřirozená společenstva osídlují zraňované sesuvné hlinito-jílovité půdy svahů. Sekundární ruderální společenstva osídlují lemy polí, meze a příkopy podél cest, svahy úvozů a stanoviště v intravilánu vesnic a měst na těžkých, hlubokých půdách s příměsí antropogenního skeletu. 

Dynamika a management

Vegetace svazu Convolvulo arvensis-Elytrigion repentis tvoří, šířením se pomocí kořenových nebo oddenkových úlomků,  na obnažených a mechanicky narušených půdách iniciální porosty. Díky schopnosti efektivního vegetativního šíření dominantních druhů jsou porosty často plošně rozsáhlé, husté, druhově chudé, s velkým množstvím biomasy a na lokalitě se udržují dlouhou dobu. Po narušení jsou tyto porosty schopné rychlé regenerace a snášejí i pravidelnou seč (ale seč podporuje rozrůstání trav a potlačuje růst dvouděložných bylin, čímž mohou vznikat homogenní travinné porosty).

Variabilita

V rámci svazu Convolvulo arvensis-Elytrigion repentis jsou na území ČR rozlišovány čtyři asociace: nejrozšířenější Convolvulo arvensis-Elytrigietum repentis, dále Falcario vulgaris-Elytrigietum repentis, Convolvulo arvensis-Brometum inermis a Cardarietum drabae.
Convolvulo arvensis-Elytrigietum repentis (ruderální vegetace s pýrem plazivým) je druhově velmi chudé společenstvo osídlující slunná a teplá stanoviště, na svazích plnící protierozní funkci.
Falcario vulgaris-Elytrigietum repentis (ruderální vegetace se srpkem obecným) je teplomilné, suchomilné, většinou hustě zapojené, ale druhově relativně chudé společenstvo s převahou trav a vytrvalých bylin, osídlující plně osluněná a výhřevná stanoviště.
Convolvulo arvensis-Brometum inermis (ruderální vegetace se sveřepem bezbranným) je druhově chudé společenstvo zapojených porostů trav a vytrvalých ruderálních bylin.
Cardarietum drabae (ruderální vegetace s vesnovkou obecnou) je druhově chudé, ale velmi nápadné jarní společenstvo na slunných a výhřevných svazích a mechanicky narušovaných půdách, s tendencí dalšího šíření.
Podrobnosti o asociacích včetně jejich rozšíření zde. »

Rozšíření v ČR

Společenstva svazu Convolvulo arvensis-Elytrigion repentis se hojně vyskytují v teplých oblastech nížin a pahorkatin ČR, někdy se nachází i v podhorských oblastech na osluněných a výhřevných stanovištích.

Význam

Porosty silně prokořeňují horní vrstvu půdy a tím chrání svahy před erozí. Mají i negativní význam, jelikož jsou zdrojem diaspor plevelných druhů.

Literatura

Láníková D. (2009): Convolvulo arvensis - Elytrigion repentis Görs 1966. - In: Chytrý M. et al., Vegetace České republiky 2. díl. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha, p. 258-269.
Jarolímek I. et al. (1997): Rastlinné spoločenstvá Slovenska 2. Synantropná vegetácia. Veda, Bratislava, p. 269-279.
Moravec J. et al. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. Severočeskou přírodou, Litoměřice, příloha 1995/1, p. 151-152.Zpracoval: Daniela GLUZOVÁ
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Martin Duchoslav

Vytrvalá ruderální vegetace na suchých nebo periodicky vysychavých půdách <i>(Convolvulo arvensis-Elytrigion repentis)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Vytrvalá ruderální vegetace na suchých nebo periodicky vysychavých půdách <i>(Convolvulo arvensis-Elytrigion repentis)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Vytrvalá ruderální vegetace na suchých nebo periodicky vysychavých půdách <i>(Convolvulo arvensis-Elytrigion repentis)</i>