Vegetace obojživelných rostlin v mělkých oligotrofních a mezotrofních vodách / Eleocharition acicularis

Diagnostické druhy

Alopecurus aequalis, Batrachium aquatile, Eleocharis acicularis, Juncus bulbosus, Littorella uniflora, Peplis portula, Ranunculus flammula, Veronica scutellata

Konstantní druhy

Eleocharis acicularis

Dominantní druhy

Eleocharis acicularis, Juncus bulbosus, Littorella uniflora, Luronium natans, Persicaria lapathifolia, Pilularia globulifera, Ranunculus flammula

Ohrožené druhy

Centunculus minimus, Elatine hexandra, Illecebrum verticillatum, Littorella uniflora, Luronium natans, Pilularia globulifera, Radiola linoides, Tillaea aquatica

Krátká charakteristika

Vegetace nízkých semenných, popř. výtrusných, obojživelných rostlin v mělkých oligotrofních a mezotrofních vodách.

Struktura a druhové složení

Rozvolněné až plně zapojené porosty vytrvalých obojživelných bylin. Ve fázi zaplavení velmi druhově chudé, někdy se objevují obojživelné druhy, např. Littorella uniflora. Po obnažení substrátu zde rostou vlhkomilné jednoletky (např. Callitriche palustrisGypsophilla muralisRadiola linoides). Občas se tvoří jemné a husté podvodní, periodicky přeplavované trávníky. Vzácně se vyskytuje natantní porosty s Luronium natans. Mechové patro většinou chybí nebo je slabě vyvinuto (Calliergonella cuspidata, Riccia sp.).

Stanoviště

Tyto porosty rostou na mělkých březích rybníků, jezer, přehrad, v pískovnách a jamách po těžbě rašeliny. Dále obývají rybí sádky a mrtvá říční ramena. Převládají v oligotrofních až mezotrofních vodách, někdy se vyskytují i v dystrofních nebo slabě eutrofních vodách. Vyhovuje jim kyselý písčitý, písčitohlinitý substrát nebo rašelina. Rostou i na štěrkovém dně často s vrstvou hlinitého nebo jílového bahna. Substrát je chudý na dusík, fosfor a vápník. Porosty sestupují ve vodě do hloubky podle průhlednosti vody. Snáší dobře výrazný pokles vodní hladiny, při vyschnutí však mohou odumírat.

Dynamika a management

Porosty jsou zachovány na místech s omezeným hnojením a vápněním (nádrže na pitnou vodu, rybníky k odchovu plůdků či rekreaci). Ustoupily v důsledku zvyšování eutrofizace. Management vychází z typu stanoviště, např. snížení vodní hladiny v několikaletém intervalu, odstranění živinami bohatého sedimentu, lokální narušení silnějších konkurenčních obojživelných bylin, částečné letnění a omezování sukcese.

Variabilita

Svaz je u nás reprezentován celkem pěti  asociacemi. Asociace Eleocharito-Littorelletum, Ranunculo-Juncetum bulbosi, Limosello aquaticae-Eleocharitetum acicularis, Pilularietum globuliferae a Luronietum natansis.

Rozšíření v ČR

Vyskytuje se v oblasti s hojností rybníků v nadmořských výškách 400-600 m. Nejvíce je tato vegetace rozšířena v Třeboňské a Českobudějovické pánvi, na Novohradsku a Českomoravské vrchovině.

Významné lokality

Rybníky: Staňkovský, Hetjtman, Králek, Karhov. Nádrž Láz v Brdech, Královomlýnský rybník u obce Maxičky, lesní požární nádrž severozápadně od Dolního Žlebu a Karhov u Studené v Jihlavských vrších.

Význam

Tyto porosty zpevňují písčité břehy tekoucích vod, rybníků a okysličují vodu. Slouží jako podložka pro tření a úkryt ryb. Zvyšují biodiverzitu mokřadů. Ohrožené jsou eutrofizací, sukcesí, změnou dynamiky vodního režimu, intenzivním rybníkářským hospodařením a rekreací.

Literatura

Šumberová K. (2011): Eleocharition acicularis Pietsch ex DierBen 1975. - In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace. Praha: Academia. p. 281-299.
Danihelka J., Chrtek J. Jr., Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia 84: 647-811.Zpracoval: Markéta Skácelová
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Lenka Šafářová

Vegetace obojživelných rostlin v mělkých oligotrofních a mezotrofních vodách <i>(Eleocharition acicularis)</i>