Reliktní vegetace pleistocenních sprašových stepí / Artemisio-Kochion prostratae

Diagnostické druhy

Agropyron pectinatum, Camelina microcarpa, Falcaria vulgaris, Kochia prostrata, Salvia nemorosa, Stipa capillata

Konstantní druhy

Artemisia campestris, Camelina microcarpa, Eryngium campestre, Falcaria vulgaris, Kochia prostrata, Salvia nemorosa, Stipa capillata

Dominantní druhy

Stipa capillata

Ohrožené druhy

Agropyron pectinatum, Astragalus austriacus, Bromus japonicus, Kochia prostrata, Koeleria macrantha, Muscari comosum, Onobrychis arenaria, Stipa capillata, Stipa pennata

Krátká charakteristika

Rozvolněná vegetace na strmých sprašových svazích, vzácně se vyskytující v panonské oblasti.

Struktura a druhové složení

Fragmentárně vyvinuté, rozvolněné porosty s výskytem reliktních druhů pleistocenní sprašové stepi Kochia prostrata, Agropyron pectinatum a Taraxacum serotinum, které se na lokalitách ale zřídka vyskytují společně. Tyto reliktní druhy jsou doprovázeny druhy úzkolistých suchých trávníků (Artemisia campestris, Festuca valesiaca, Stipa capillata), vytrvalými ruderalními druhy suchých hlinitých půd i jednoletými ruderálními druhy. Mechové patro zcela chybí nebo má velmi malou pokryvnost.

Stanoviště

Vegetace je vyvinuta na strmých sprašových svazích (v okolí vinných sklepů nebo v zářezech úvozových cest).

Dynamika a management

Jedná se o reliktní a ustupující vegetaci. Při nadměrném zapojování porostu je v rámci managementu potřeba provádět umělou disturbanci.

Variabilita

V rámci svazu Artemisio-Kochion prostratae se na území ČR rozlišuje jediná asociace: Agropyro cristati-Kochietum prostratae.
Podrobnosti o asociaci včetně rozšíření zde. »

Rozšíření v ČR

Porosty svazu se fragmentárně vyskytují ve stepních a lesostepních oblastech jižní Moravy.

Významné lokality

- Újezd u Brna (porosty s Kochia prostrata)
- kopec Lamplberg u obce Hnízdo na Znojemsku (porosty s Agropyron pectinatum)

Význam

Jelikož jsou druhy Agropyron pectinatum i Kochia prostrata glaciálními relikty a každý z nich se v ČR vyskytuje na jediné poslední lokalitě, je tento svaz významný z hlediska ochrany biodiverzity.

Literatura

Chytrý M. (2009) Artemisio-Kochion prostratae Soó 1964. - In: Chytrý M. et al., Vegetace České republiky 2. díl. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha, p. 272-275.
Procházka J. et al. (2001): Červený seznam cévnatých rostlin ČR. AOPK, Praha, p. 17, 20.Zpracoval: Daniela GLUZOVÁ
Recenzoval: Martin Duchoslav