Vegetace makrofytů tekoucích vod / Batrachion fluitantis

Diagnostické druhy

Konstantní druhy

Dominantní druhy

Ohrožené druhy

Krátká charakteristika

Vegetace převážně submerzních makrofyt v rychleji proudících vodách středních a vyšších toků potoků a řek.

Struktura a druhové složení

Druhově poměrně chudá společenstva makrofyt pevně ukotvených ke dnu říčních toků, jejichž morfologie a životní cyklus, včetně opylení a šíření diaspor, jsou dokonale přizpůsobeny rychle proudící vodě. Jedná se především o druhy rodu Batrachium (B. aquatile s. lat., B. fluitans, B. penicillatum), dále Callitriche hamulata, Myriophyllum alternifolium, někdy též Potamogeton perfoliatus a některé vodní mechorosty (Fontinalis antipyretica, Rhynchostegium riparioides). 

Stanoviště

Střední a horní toky řek, potoky, někdy též stojaté vody mělkých nádrží (max. cca 1 m hlubokých). Podmínkou je pevné kamenité nebo štěrkové dno, vysoká čistota prostředí, nízká teplota a nízký stupeň eutrofizace. Snáší i poměrně silný proud, kolísání hladiny a vody velmi chudé na živiny, naopak v eutrofních vodách podléhá tato vegetace konkurenčně silnějším druhům.

Dynamika a management

Konkurenčně slabá vegetace, která se udržuje především v místech nepříznivých podmínek pro jiné druhy (tj. chladné, živinami chudé a rychle proudící vody). Problémem pro ni může být eutrofizace nebo ohřívání vodních toků (antropogenní činností). Pro její zachování je proto nutné zejména udržet přirozený ráz toků.

Variabilita

Na území ČR jsou rozeznávány tři asociace. Nejhojnější je as. Ranunculetum fluitantis s dominujícími lakušníky Batrachium fluitans nebo B. penicillatum (na základě dominujícího druhu lakušníku se dále rozeznávají dvě varianty této asociace). Především v menších horských tocích se vyskytuje as. Callitricho hamulatae-Ranunculetum fluitantis s dominantním druhem Callitriche hamulata. Nejvzácnější asociací, v níž dominuje silně ohrožený druh Myriophyllum alterniflorum, je as. Myriophylletum alterniflori, která je udávána pouze ze Šumavy.

Rozšíření v ČR

Vodní toky pahorkatin a nižšího horského stupně, především chladnější oblasti. V Čechách je tato vegetace vázána především na Labe a jeho přítoky (např. Orlice), Vltavu, Sázavu nebo Berounku. Na Moravě je známa jen z Dyje a Svratky. Poněkud odlišné je rozšíření as. Callitricho hamulatae-Ranunculetum fluitantis, která osídluje horské potoky a stružky v Hercynských pohořích (Šumava) a na Českomoravské vrchovině.

Význam

Vegetace tvoří přirozenou součást horních a středních toků. Vytváří prostředí pro rozmnožování ryb a vodních bezobratlých. Přispívá k samočistící schopnosti toků. Je rovněž indikátorem kvality vody.

Literatura

Grulich V. (2012): Red List od vascular plants of the Czech republic: 3rd edition. – Preslia 84: 631-645.
Šumberová K. (2011): Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959. – In: Chytrý M. (ed), Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace, Academia, Praha, p. 210 - 223.Zpracoval: Vojtěch Taraška
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Jan Ševčík

Vegetace makrofytů tekoucích vod <i>(Batrachion fluitantis)</i>

Porost

© Jan Ševčík

Vegetace makrofytů tekoucích vod <i>(Batrachion fluitantis)</i>

Porost

© Václav Dvořák

Vegetace makrofytů tekoucích vod <i>(Batrachion fluitantis)</i>

Detail porostu

© Václav Dvořák

Vegetace makrofytů tekoucích vod <i>(Batrachion fluitantis)</i>