Vegetace drobných jednoletých rostlin na vlhkých píscích / Radiolion linoidis

Diagnostické druhy

Alopecurus aequalis, Bidens tripartitus, Bolboschoenus maritimus, Carex bohemica, Centunculus minimus, Eleocharis ovata, Gnaphalium uliginosum, Gypsophila muralis, Hypericum humifusum, Illecebrum verticillatum, Isolepis setacea, Juncus bufonius, Juncus capitatus, Juncus tenageia, Peplis portula, Potentilla norvegica, Pseudognaphalium luteoalbum, Radiola linoides, Sagina procumbens, Spergularia rubra, Tillaea aquatica, Trifolium hybridum, Veronica scutellata

Konstantní druhy

Alopecurus aequalis, Bidens tripartitus, Gypsophila muralis, Isolepis setacea, Juncus bufonius, Peplis portula, Pseudognaphalium luteoalbum

Dominantní druhy

Ohrožené druhy

Krátká charakteristika

Nízká rozvolněná bylinná vegetace vlhkých písků a štěrků s nízkým pH a malým množstvím živin.

Struktura a druhové složení

Rozvolněné porosty drobných nízkých jednoletých dvouděložných bylin, sítin a trav. K běžným dominantám patří např. Juncus bufonius, Plantago uliginosa, často také Hypericum humifusum, Juncus capitatus aj. Přítomny mohou být i polní plevele (např. Spergula arvensis, Vicia angustifolia aj.). Na pobřeží rybníků se v nižším patře vyskytují plazivé druhy, jako Tillaea aquatica, výše pak např. Juncus tenegeia, Isolepis setacea aj. V pozdějších sukcesních stádiích se mohou prosadit některé druhy jetele (např. Trifolium arvense). Mechové patro chybí nebo je jen slabě vyvinuto.

Stanoviště

Písčité substráty s vysokou vlhkostí, jen málo vysychavé, s malým obsahem živin, kyselé až neutrální. Osídluje především antropogenní stanoviště. Vlhká nehnojená pole, kraje cest, kamenolomy, okraje rybníků. Přirozeně na okrajích jezer.

Dynamika a management

Většina druhů patří mezi konkurenčně slabé druhy, vyžadující nízké množství živin. S nástupem chemizace a hnojení tak společenstva ustupují zdatnějším konkurentům v podobě vytrvalých bylin a dřevin. Vhodné je omezování sukcese formou extenzivní pastvy či orby.

Variabilita

Svaz je na území ČR členěn do dvou širších asociací. První (Centunculo minimi-Anthoceretum punctati) je vázana především na vlhké písčité až hlinité půdy polí a cest. Druhá (Junco tenageiae-Radioletum linoidis) osídluje zejména velmi vlhké bahnité nánosy na krajích rybníků a jezer.

Rozšíření v ČR

Zejména západní část republiky, v krajích rybníků a jezer. Především Českobudějovická a Třeboňská pánev, dále Klatovsko, Plzeňsko aj.

Významné lokality

Třeboňsko

Význam

Hlavní význam spočívá v ochraně biodiverzity. Vegetace zahrnuje vzácné a ustupující druhy rostlin.

Literatura

Šumberová K. (2011): Radiolion linoidis Pietsch 1973. - In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace, Academia, Praha, p. 328-336.Zpracoval: Tereza Garbová
Recenzoval: Martin Duchoslav