Jednoletá sešlapávaná vegetace suchých stanovišť / Coronopodo-Polygonion arenastri

Coronopodo-Polygonion arenastri