Jednoletá sešlapávaná vegetace suchých stanovišť / Coronopodo-Polygonion arenastri