Vegetace nízkých jednoletých travin a bylin na obnažených dnech rybníků / Eleocharition ovatae