Pobřežní keřové vrbiny nedivočících řek / Salicion triandrae

Diagnostické druhy

Calystegia sepium, Chaerophyllum bulbosum, Phalaris arundinacea, Salix euxina, Salix purpurea, Salix triandra, Salix viminalis

Konstantní druhy

Aegopodium podagraria, Calystegia sepium, Galium aparine, Phalaris arundinacea, Poa trivialis, Salix euxina, Salix triandra, Salix viminalis, Symphytum officinale, Urtica dioica

Ohrožené druhy

Salix triandra

Krátká charakteristika

Křovinná společenstva vrbin podél toků v nížinách až pahorkatinách.

Struktura a druhové složení

Převládá Salix triandraS. euxina a S. viminalis. Křoviny dorůstají do výšky 2–5 m. V bylinném patru nejčastěji dominují Aegopodium podagrariaLamium maculatum a Stellaria nemorum. Často se vyskytují trávy Elymus caninusPhalaris arundinacea a Poa trivialis. Na vlhčích půdách převládá Filipendula ulmaria nebo Lysimachia vulgaris. V nížinách můžeme v porostech nalézt i liány Calystegia sepium, Cuscuta europaea, Humulus lupulus a Cucubalus baccifer a druhy lemových společenstev (Carduus crispus, Chaerophyllum bulbosum). V porostech v pahorkatinném stupni dominuje v bylinném patru Chaerophyllum hirsutum. Mechové patro má většinou malou pokryvnost nebo chybí úplně.

Stanoviště

Tato vegetace preferují slabě kyselé až neutrální půdy, dobře zásobené vodou, na bahnitých nebo písčitých náplavech. Osídluje říční náplavy od nejnižších poloh do 450 m n. m. většinou v klidnějších částech toků. Porosty jsou vázány na ta místa, která jsou každoročně dlouhodobě zaplavena během jarních povodní.

Dynamika a management

Dlouhodobě stabilní porosty, které se vytvářejí na často zaplavovaných místech v blízkosti velkých říčních toků. Představuje přirozené stádium sukcese od nelesní vegetace říčních náplavů k lužním lesům. Díky velkému počtu semen šířících se větrem a vodou rychle osidluje nově vzniklé říční náplavy. Pronikání lužních lesů brání dlouhodobé záplavy, při kterých jsou vrby zároveň vystaveny mechanickému poškozování. 

Variabilita

Tento svaz zahrnuje na území ČR jednu asociaci: Salicetum triandrae Malcuit 1929.

Rozšíření v ČR

Plzeňsko, Povltaví, Třeboňská pánev, střední a východní Polabí, Českomoravská vrchovina

Význam

Vrbové proutí se využívá v košíkářství, vrbiny zpevňují břehy a chrání je tak před vodní erozí. Vegetace není nijak ohrožena, výraznou složku ale tvoří invazní druhy, např. Echinocystis lobata, Impatiens parviflora, Reynoutria japonica, Rudbeckia laciniata, Solidago canadensis a S. gigantea

Literatura

Neuhäuslová Z., Douda J. & Chytrý M. (in press): Salicion triandrae Müller et Görs 1958.- In: Chytrý M. et al.,Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. – Academia, Praha.
Grulich V.(2012): Red list of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia, 84, č. 3, 631-645.Zpracoval: Michala Chaloupská
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Martin Duchoslav

Pobřežní keřové vrbiny nedivočících řek <i>(Salicion triandrae)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Pobřežní keřové vrbiny nedivočících řek <i>(Salicion triandrae)</i>