Mezofilní křoviny pasek, lesních světlin a narušovaných stanovišť / Sambuco-Salicion capreae

Diagnostické druhy

Konstantní druhy

Krátká charakteristika

Mezofilní křoviny pasek, lesních světlin a narušovaných stanovišť.

Struktura a druhové složení

Nižší až vysoké křoviny s dominancí mezofilních keřů (zvl. Rubus idaes, Salix caprea, Sambucus racemosa, Lonicera sylosteum, L. nigra), popř. až lesíky s výskytem mladých pionýrských dřevin stromého vzrůstu (Sorbus aucuparia, Populus tremula, Betula pendula). Místně se vyskytují i lesní stromy (smrk, buk aj.). Bylinné patro je tvořenosměsicí pasekových druhů (Epilobium angustifolium, Senecio ovatus), druhů lesního podrostu, na dusík náročných druhů lemové vegetace (Urtica dioica, Eupatorium cannabinum). Jedná se o plošně malé ale i velmi rozsáhlé porosty s výškou od cca 1 m do 5 (10) m.

Stanoviště

Podél celého výškového gradientu ČR, nejběžněji ve středních polohách. Nejčastěji se jedná o paseky vzniklé vykácením částí lesů, popř. v důsledku polomů nebo po ataku hmyzích škůdců, okraje eutrofizovaných lesů, kole lesních cest v lesních průsecích, ale i ruiny staveb domů, brownfiends, odvaly lomů, výsypky, kamenné snosy z polí, meze aj.

Dynamika a management

Svaz zahrnuje dva typy porostů. Prvním jsou relativně krátkověké porosty, které vznikají na pasekách po vykácení lesa a v relativně krátké době (řádově desítky let) jsou v sukcesi nahrazeny porosty pionýrských stromů (bříza, osika). Druhým typem jsou relativně stabilní porosty klonálních křovin (líska), které snášejí i případný zástin stromy. Do jednotky se řadí i porosty osik a bříz na opuštěných loukách a pastvinách.

Variabilita

Na území ČR se rozlišuje 6 asociací. Mezi nejběžnější typy patří as. Rubetum idaei, reprezentující paseky a lesní pláště s maliníkem, dále as. Senecioni fuchsii-Sambucetum racemosae, která reprezentuje křoviny na pasekách a podél lesních plášťů s bezem červeným, a as. Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae, reprezentující mezofilní křoviny chladnějších stanovišť s lískou obecnou. Porosty s dominantní vrbou jívou na pasekách, okrajů lesních cest, na rozvalinách staveb a rumištích reprezentuje as. Salicetum capreae. Ve vyšších nadmořských výškách se vyskytují pasekové křoviny s jeřábem ptačím a příměsí bříz, smrku a maliníků (as. Piceo abietis-Sorbetum aucupariae). Nejvzácnějším typem jsou porosty s rybízem alpským a růží alpskou (as. Ribeso alpini-Rosetum pendulinae), které se vyskytují jak na přirozených stanovištích primárního skalního bezlesí obtížně větratelných hornin, tak na pasekách.

Rozšíření v ČR

Běžně na území ČR.

Význam

Pouze ojediněle porosty hostí vzácné a ohrožené druhy. Porosty udržují příznivé mikroklima a půdní poměry po vykácení lesa, a umožňují ochranu nejmladších vývojových stádií lesních dřevin proti konkureci trav. Porosty mimo les mají protierozní a retenční funkci, zvětšují krajinou diverzitu.Zpracoval: