Vegetace vápnitých sutí / Stipion calamagrostis

Diagnostické druhy

Cardaminopsis arenosa, Echium vulgare, Galeopsis angustifolia, Gymnocarpium robertianum, Inula conyzae, Microrrhinum minus, Sedum album, Teucrium botrys

Konstantní druhy

Galeopsis angustifolia

Dominantní druhy

Galeopsis angustifolia, Gymnocarpium robertianum, Melica ciliata

Ohrožené druhy

Allium flavum, Campanula sibirica, Galeopsis angustifolia, Galium glaucum, Inula oculus-christi, Lactuca viminea, Linum tenuifolium, Melica ciliata, Polystichum aculeatum, Teucrium botrys

Krátká charakteristika

Vegetace pohyblivých sutí a drolin na svazích kopců a v zaříznutých údolích s řekou. Pokladem jsou karbonátové horniny (vápenec, slínovec) nebo silikátové horniny různě bazické (spilit a algonkické břidlice).

Struktura a druhové složení

Pohyblivé sutě jsou osídlovány řídkými porosty jednoletek (př. Galeopsis angustifolia, Microrrhinum minus, Teucryum botrys) nebo rozvolněnými porosty geofytů (Gymnocarpium robertianum) a hemikryptofytů (př. Vincetoxicum hirundinaria). Častá je účast ruderálních druhů (např. Convolvulus arvensis, Fallopia convolvulus,Reseda lutea aj.) a v některých typech i teplomilných druhů mělkých půd (např. Sedum sexangulare, S. album, Acinos arvensis, Sanguisorba minor aj.).

Stanoviště

Mírně pohyblivé či periodicky stabilizované sutě přirozeného nebo antropogenního původu (lomy, odvaly, štěrk v kolejištích). Horninový podklad tvořen převážně vápencem, tvrdými slínovci, bazickými vyvřelinami (spilit, paleoandezit, čedič aj.). Zdrojem vody a vlhkosti pro vegetaci jsou zde jen nepravidelné srážky a rosa, podzemní voda je většinou nedostupná. Vegetace se nachází v kolinním a submontáním stupni.

Dynamika a management

Vegetace pohyblivých sutí je druhově spíše chudá, a vznikající díky kolonizaci či rekolonizaci. Druhy (a druhová bohatost) jsou závislé na typu sutí a na jejich pohyblivosti. Záleží na tom, zda se jedná o silně pohyblivé osypy, stabilizované osypy, nebo zazamněné osypy, poslední dva typy jsou druhově bohatší. K tomuto stanovišti neodmyslitelně patří dynamika a rychlost, s jakou se vegetace objevuje a zase mizí do stabilnějších poloh, právě v důsledku pohybu sutí. Díky této lokální dynamice se v rámci určité lokality vegetace udržuje trvale. Některé porosty mohly vzniknout také díky antropogenní činnosti na náspech, odvalech a výsypkách, z čehož plyne, že přímý management zde není možný, neboť lidská činnost se do jisté míry podílí jak na vzniku, tak i na zániku vegetace.

Variabilita

Na území ČR jsou rozlišišovány tři asociace: Gymnocarpietum robertiani, Galeopsietum angustifoliae, Teucrio botryos-Melicetum ciliatae.
První asociace (Gymnocarpietum robertiani) s dominantní oddenkatou nízkou kapradinou Gymnocarpium robertianum je druhově bohatší. Vyskytuje se na mírně pohyblivých nebo periodicky stabilizovaných sutích, na vápenci, tvrdých slínovcích nebo spilitu. Typické je stinné nebo pohostinné místo v dolní části osypu s humózní půdou. Vegetace potřebuje ke své existenci pravidelné disturbance na přirozených sutích.
Druhá asociace (Galeopsietum angustifoliae) s dominantou Galeopsis angustifolia, se vyskytuje na výslunných sutích s minerální, nepříliš humózní půdou. Tuto asociaci nalezneme v čerstvě vytěžených lomech, na odvalech, štěrkových okrajích cest a na kamenitém materiálu na lomových etážích.
Třetí asociace (Teucrio botryos-Melicetum ciliatae) s dominantou Melica ciliata a specializovaným jednoletým suťovým druhem Teucrium botrys. Vyskytuje se na jižně až jihozápadně orientovaných skalnatých svazích v nadmořské výšce 250–280m. Porůstá suť obohacenou o jemnozem z drobných úlomků krystalického vápence.

Rozšíření v ČR

Asociace Gymnocarpietum robertiani se vyskytuje v Moravském krasu, dále na Lounsku, Křivoklátsku a ve vápencových částech Předšumaví, vzácně i jinde. Asociace Galeopsietum angustifoliae se vyskytuje např. na Křivoklátsku, v Českém krasu, Českém středohoří aj. Asociace Teucrio botryos-Melicetum ciliatae se vyskytuje pouze na jediné lokalitě, a to  v údolí potoka Křepičky u Horních Dunajovic na Znojemsku.
V evropském měřítku je svaz rozšířen od západní po jihovýchodní Evropu, a to především v Alpách a Karpatech, je však znám i ze severního Španělska, a oblastí severně od Alp až po Británii.

Význam

Hlavní význam je ochranářský. Vegetace přispívá ke stabilizaci sutí. Poskytuje útočiště některým vzácným druhům rostlin, a na nich závislým živočichům. Ohrožení může spočívat v zarůstání, šíření akátu a křovin, a také v necitlivých lesnických zásazích. Dále zde může být vliv ze strany imisí a s tím spojené riziko změny druhové skladby směrem k nitrofilním druhům. Dalším potencionálním rizikem může být těžba hornin, která může zapříčinit pohyb sutí.

Literatura

Sádlo J. (ed.) (2007): Stipion calamagrostis. Vegetace vápnitých sutí. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. – Academia Praha, p. 452-459.
Chytrý M., Kučera T. a Kočí M. (eds.) (2010): Katalog biotopů České republiky, ed. 2. - Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha, p. 129-131.
Procházka F. et. al. (2001): Černý a Červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda, Praha, 18: 1–166.
Petříček V. et. al. (1999): Péče o chráněná území I. Nelesní společenstva. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, p. 188-200.
Háková A. et. al. (2004): Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000 – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, p. 135-136.
Culek M. a kol. (2005): Biogeografické členění České republiky - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 2: 1-589.Zpracoval: Petra Bečvářová
Recenzoval: Martin Duchoslav