Vyfoukávané alpínské trávníky / Juncion trifidi

Diagnostické druhy

Agrostis rupestris, Avenella flexuosa, Bistorta major, Calluna vulgaris, Carex bigelowii, Diphasiastrum alpinum, Festuca supina, Hieracium alpinum agg., Huperzia selago, Juncus trifidus, Pulsatilla alpina austriaca, Solidago virgaurea

Konstantní druhy

Avenella flexuosa, Bistorta major, Calluna vulgaris, Carex bigelowii, Festuca supina, Hieracium alpinum agg., Nardus stricta, Solidago virgaurea, Vaccinium myrtillus

Dominantní druhy

Avenella flexuosa, Carex bigelowii, Festuca supina

Ohrožené druhy

Agrostis rupestris, Carex bigelowii, Diphasiastrum alpinum, Hieracium alpinum, Huperzia selago, Pulsatilla alpina austriaca

Krátká charakteristika

Acidofilní alpínské trávníky vázané na exponované vrcholy a hřebeny nad horní hranicí lesa. 

Struktura a druhové složení

Nízké, zpravidla rozvolněné a druhově chudé trávníky. Dominantami jsou nízké trsnaté úzkolisté trávy: Juncus trifidus, Festuca supina a Avenella flexuosa. S malou pokryvností jsou zastoupeny byliny, zejména jestřábníky z okruhu Hieracium alpinum agg. a také keříčky Calluna vulgaris a Vaccinium myrtillus. Pokryvnost bylinného patra je 50-70 %. Mechové patro bývá velmi dobře vyvinuto, tvoří ho zejména keříčkovité lišejníky rodů Cetraria a Cladonia

Stanoviště

Typickými stanovišti jsou exponované vrcholy a hřebeny v alpínském stupni ve výškách 1250-1600 m n. m. Rozšíření je vázáno na stanoviště se značnou větrností v průběhu většiny roku. Vítr stanoviště značně vysušuje, v zimě pak způsobuje odnos sněhu a vystavuje tak stanoviště silným mrazům. Půdy jsou mělké, silně vysýchavé, písčité až kamenité, s malým množstvím humusu, kyselé. 

Dynamika a management

Jedná se o přirozený typ nelesní vegetace. Tyto trávníky tedy nevyžadují žádnou péči, je nicméně nutné zamezit umělému zasněžování nebo kompresi sněhu, které by podpořily šíření konkurenčně zdatnějších druhů vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Nardus stricta nebo Vaccinium myrtillus). Rovněž je nutné vyloučit narušení porostů sešlapem a lyžováním. Eutrofizace v důsledku imisí atmosférického dusíku má za následek změnu v poměru zastoupení jednotlivých komponent společenstva - expanzi druhu Avenella flexuosa a ústup mechorostů a lišejníků. 

Variabilita

Na území ČR je svaz zastoupen jedinou asociací Cetrario-Festucetum supinae s dominantní Avenella flexuosa, Festuca supina a Carex bigelowii. 

Rozšíření v ČR

Pouze nejvyšší polohy vysokých sudetských pohoří. Nejhojněji v Krkonoších, vzácněji na hřebenech Hrubého Jeseníku a na vrcholu Králického Sněžníku. 

Významné lokality

Nejvýznamnější lokality se u nás nacházejí v Krkonoších, např. na Luční a Studniční hoře. 

Význam

Vzhledem k extrémním klimatickým podmínkám se jedná o hospodářsky bezcennou vegetaci. Naopak velký význam má pro ochranu biodiverzity vzhledem k výskytu endemických a reliktních taxonů rostlin a živočichů. 

Literatura

Kočí M. (2007): Acidofilní alpínské trávníky (Juncetea trifidi). - In: Chytrý M. (ed.): Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. - Academia, Praha, p. 76-83.
Chytrý M. Kučera T., Kočí M. (eds.) (2010): Katalog biotopů České republiky, ed. 2. - Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha.
Procházka et al. (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - Příroda, Praha. Zpracoval: Jiří Kocián
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Michal Hroneš

Vyfoukávané alpínské trávníky <i>(Juncion trifidi)</i>

Porost

© Michal Hroneš

Vyfoukávané alpínské trávníky <i>(Juncion trifidi)</i>

Detail porostu

© Michal Hroneš

Vyfoukávané alpínské trávníky <i>(Juncion trifidi)</i>