Suché bylinné lemy / Geranion sanguinei

Diagnostické druhy

Konstantní druhy

Dominantní druhy

Ohrožené druhy

Krátká charakteristika

Suchomilná, druhově bohatší ekotonální bylinná společenstva, s výrazným podílem širokolistých bylin teplomilných doubrav, často na okrajích lesů a křovin.

Struktura a druhové složení

Vyskytují se tu nejrůznější životní formy rostlin, nejčastěji převládají hemikryptofyty, méně je travin. Porost je horizontálně i vertikálně dobře strukturován. Porosty jsou zpravidla zapojené, poměrně druhově bohaté, dominantními druhy bývají Geranium sanguineum, Brachypodium pinnatum, Dictamnus albus, Inula salicina, Peucedanum cervaria aj.

Stanoviště

Jedná se o ekotonální společenstva, často na okrajích lesů a křovin, kde nalezneme jak druhy lesní, kterým vyhovuje vyšší vlhkost a režim bez disturbancí, tak druhy suchých trávníků, které tu mají ještě dostatek světla. Jsou to přirozená i sekundární stanoviště. Těžištěm jejich rozšíření jsou teplé a suché pahorkatiny, na různých, především vápnitých podložích (vápence, slínovce, čediče, spraš). Stanoviště jsou suchá, v létě s vláhovým deficitem. Dostupnost světla se mění v závislosti na rozmístění dřevin (pokryvnost keřového patra bývá do 20 %) či vzdálenosti lesa, společenstvo osidluje i otevřené plochy.

Dynamika a management

Sekundárně vzniklá lemová společenstva jsou běžnější, ovšem jsou závislá na managementových zásazích. Přirozeně bezlesé porosty na skalách jsou poměrně stabilní a nevyžadují speciální management. Na travnatých nebo křovinatých svazích s hlubší půdou jde o sukcesní stádium mezi suchými trávníky na jedné straně a křovinami a lesy na straně druhé. Pro jejich udržení je tedy nutné sukcesi blokovat vyřezáváním dřevin nebo extenzivní pastvou.

Variabilita

Na území ČR jsou rozlišovány 3 asociace. První z nich je asociace Trifolio alpestris-Geranietum sanguinei Müller 1962 (Lemy s kakostem krvavým), což jsou poměrně bohaté porosty s dominantním druhem Geranium sanguineum, často také s Teucrium chamaedrys, rozšířené především v Českém středohoří, údolí Berounky, Dyje, Rokytné, na Kokořínsku či například v Pavlovských vrších, na různých bazických substrátech. Druhou je asociace Geranio sanguinei-Dictamnetum albi Wendelberger ex Müller 1962 (Lemy s třemdavou bílou), rozšířená v teplých pahorkatinách do 400 m n. m., na bazických, vzácně na kyselých podkladech, například v Českém středohoří, Českém krasu, na Křivoklátsku či v okolí Brna. Poslední sem řazenou vegetační jednotkou je asociace Geranio sanguinei-Peucedanetum cervariae Müller 1962 (Lemy se smldníkem jelením) - porosty druhově podobné svazu Cirsio-Brachypodion pinnati, rozšířené v teplých suchých pahorkatinách a podhůří, především na vápnitých sedimentárních horninách (slínovce, spraše, vápnité pískovce, vápence aj.) s hlubšími půdami. Porosty řazené do této asociace nalezneme např. v Českém termofytiku a mezofytiku (Česká křídová tabule), Podbrdsku, Posázaví, dolním Povltaví, na Moravě v Moravském krasu, okolí Pálavy nebo na Opavsku.

Rozšíření v ČR

České termofytikum a mezofytikum (České středohoří, širší okolí Prahy, Polabí, východní Čechy), jižní Morava, teplejší karpatská pohoří.

Význam

Druhově bohatší porosty teplomilné vegetace, představující sukcesní stádium mezi suchými trávníky a xerotermními křovinami, s výskytem ohrožených druhů.

Literatura

Hoffman A. (1997): Geranion sanguinei Tüxen in Müller 1962. - In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace, Academia, Praha, p. 458-465.Zpracoval: Roman Kalous
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Lubomir Kincl

Suché bylinné lemy <i>(Geranion sanguinei)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Suché bylinné lemy <i>(Geranion sanguinei)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Suché bylinné lemy <i>(Geranion sanguinei)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Suché bylinné lemy <i>(Geranion sanguinei)</i>

Detail porostu

© Michal Hroneš

Suché bylinné lemy <i>(Geranion sanguinei)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Suché bylinné lemy <i>(Geranion sanguinei)</i>