Ruderální vegetace ozimých terofytních trav / Sisymbrion officinalis

Diagnostické druhy

Bromus hordeaceus, Bromus sterilis, Bromus tectorum, Hordeum murinum, Lactuca serriola, Lepidium ruderale, Sisymbrium officinale

Konstantní druhy

Artemisia vulgaris, Bromus sterilis, Capsella bursa-pastoris, Hordeum murinum, Taraxacum sect. Taraxacum (= Ruderalia)

Dominantní druhy

Arabidopsis thaliana, Ballota nigra, Bromus sterilis, Bromus tectorum, Elytrigia repens, Hordeum murinum

Krátká charakteristika

Svaz Sisymbrion officinalis zahrnuje společenstva vzpřímených, středně vysokých ozimých terofytů (druhy rodu Bromus) a časně jarních terofytů (druhy rodu Sisymbrium).

Struktura a druhové složení

Fyziognomii porostů určují dominantní trávy, např. ječmen myší (Hordeum murinum) a různé druhy sveřepů (Bromus hordeaceusB. sterilis a B. tectorum). Z dalších jednoletých druhů se v porostech často vyskytují Crepis capillaris, C. tectorum, Descurainia sophia, Lepidium ruderale a Sisymbrium loeselii.

Stanoviště

Díky své ruderální životní strategii mohou druhy tvořící tuto vegetaci rychle osídlovat čerstvě disturbované nebo nově vytvořené plochy v sídlech a na staveništích. Osidlují různé minerální substráty, často s nízkým podílem organické hmoty, nevyžadují půdy zásobené velkým množstvím živin a přístupným dusíkem. Vegetace svazu Sisymbrion officinalis se vyskytuje také liniově podél okrajů cest, železnic, na zídkách, rumištích a v lemech křovin nebo akátin.

Dynamika a management

Společenstva svazu jsou teplomilná a suchomilná, s optimem vývoje na jaře. Vyskytují se na mělkých kypřených a živinami bohatých půdách, které snadno vysychají. Kontaktní vegetací jsou nejčastěji společenstva sešlapávaných půd svazu Coronopodo-Polygonion arenastri, na zastíněných místech společenstva třídy Galio-Urticetea.

Variabilita

Svaz Sisymbrion officinalis zahrnuje tři asociace rozlišené podle výskytu různých dominantních trav, a to: Hordeetum murini Libbert 1932 (Ruderální trávníky s ječmenem myším), Hordeo murini-Brometum sterilis Lohmeyer ex von Rochow 1951 (Ruderální trávníky se sveřepem jalovým) a Linario-Brometum tectorum Knapp 1961 (Ruderální trávníky se sveřepem střešním). 

Podrobnosti o asociacích včetně jejich rozšíření zde.

Rozšíření v ČR

Areál svazu zahrnuje celou střední a zčásti i západní Evropu. Společenstva řazená do svazu Sisymbrion officinalis jsou v České republice rozšířena v suchých nížinách. Hejný (1978) je považuje za starobylý typ archeofytní vegetace, protože jejich výskyt byl dříve vázán především na vesnická sídla a hradiště.

Význam

Pro ochranu biodiverzity nemá tento svaz žádný význam. Hospodářský význam je zanedbatelný. Porosty osídlují nezpevněné povrchy, kde částečně zabraňují jejich erozi.

Literatura

HEJNÝ S. (1978): Zur Charakteristik und Gliederung des Verbandes Sisymbrion Tx., Lohmeyer et Preising in Tx. 1950.-  Acta Bot. Slov., Ser. A, 3: 265-270.
JAROLÍMEK I., ZALIBEROVÁ M., MUCINA L. & MOCHNACKÝ S. (1997): Rastlinné společenstva Slovenska, 2.Synantropná vegetácia, p.125-140, Veda, Bratislava.
LOSOSOVÁ Z. (2009): Jednoletá vegetace polních plevelů a ruderálních stanovišť. - In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace, p. 163-174, Academia, Praha.Zpracoval: Linda HRNČIŘÍKOVÁ
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Martin Duchoslav

Ruderální vegetace ozimých terofytních trav <i>(Sisymbrion officinalis)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Ruderální vegetace ozimých terofytních trav <i>(Sisymbrion officinalis)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Ruderální vegetace ozimých terofytních trav <i>(Sisymbrion officinalis)</i>