Teplomilná a suchomilná archeofytní ruderální vegetace s dvouletými a vytrvalými druhy / Onopordion acanthii

Diagnostické druhy

Artemisia absinthium, Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Berteroa incana, Bromus sterilis, Bromus tectorum, Carduus acanthoides, Descurainia sophia, Echium vulgare, Marrubium peregrinum, Melilotus officinalis, Onopordum acanthium, Reseda lutea

Konstantní druhy

Achillea collina, Artemisia absinthium, Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Carduus acanthoides, Elytrigia repens, Onopordum acanthium

Dominantní druhy

Artemisia absinthium, Artemisia scoparia, Carduus acanthoides, Festuca rupicola, Marrubium peregrinum, Onopordum acanthium, Potentilla argentea, Salvia nemorosa

Ohrožené druhy

Artemisia scoparia, Bromus commutatus, Caucalis platycarpos platycarpos, Marrubium peregrinum

Krátká charakteristika

Teplomilná a suchomilná archeofytní vegetace kypřených stanovišť a rumišť převážně venkovských sídel s převahou dvouletých a víceletých bylin.

Struktura a druhové složení

V porostech jsou s větší pokryvností zastoupeny vysoké ruderální hemikryptofyty (např. Arctium lappa, Artemisia absinthium, A. vulgaris a Ballota nigra) a dvouleté až krátce vytrvalé monokarpické druhy (např. Berteroa incana, Carduus acanthoides, Echium vulgare a Onopordum acanthium), vyskytují se i trávy snášející sucho (např. Arrhenatherum elatius, Elytrigia repens, Lolium perenne, Poa compressa a P. pratensis s. l.) a jednoleté ruderální druhy (např. Bromus sterilis, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album agg., Descurainia sophia, Lactuca serriola, Polygonum aviculare, Tripleurospermum inodorum).

Stanoviště

Teplá vysychavá stanoviště, občasně mechanicky disturbována (eroze, sešlap, hrabání drůbeže), mj. skládky, suchá vesnická rumiště, vinohrady, ruderalizované meze a stráně, často v blízkosti hradů a hradních zřícenin.

Dynamika a management

V průběhu sukcese společenstva svazu často navazují na jednoletou ruderální vegetaci (zvláště ze svazů Atriplicion, Sisymbrion officinalis nebo Malvion neglectae); na méně narušovaných a vlhčích stanovištích během sukcese většinou přecházejí v jiné vegetační typy třídy Artemisietea vulgaris; vlivem urbanizace vesnic a jejich okolí rychle ustupuje nebo se vyskytuje v ochuzených formách.

Variabilita

V ČR se rozlišují tři asociace: as. Carduo acanthioidis-Onopordetum acanthii představuje starobylé společenstvo s velkým podílem archeofytů; pouze v nejteplejších oblastech jižní Moravy obsazuje různé ruderální stanoviště ve vesnicích dnes již vzácná as. Salvio nemorosae-Marrubietum perregrini; modernizací vesnic je rovněž ohrožená as. Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii na minerálně bohatých půdách slunných a vysýchavých stanovišť.

Podrobnosti o asociacích včetně jejich rozšíření zde.

Rozšíření v ČR

V ČR teplé a suché oblasti nížin a pahorkatin.

Význam

Pravděpodobně zmírňuje extrémní výkyvy teplot přízemní vrstvy vzduchu. Vegetace svazu Onopordion acanthii byla běžná již v neolitu. V současné době je ale stále vzácnější a s postupnou urbanizací vesnic rychle mizí.

Literatura

Láníková D. (2009): Onopordion acanthii Br.-Bl. et al. 1936. - In: Chytrý M. (ed.): Vegetace ČR 2. díl. Plevelová, ruderální, skalní a suťová vegetace. - Academia, Praha, p. 209-219.
Hejný S. (1981): Klasifikace ruderálních společenstev v Československu. - Zprávy Českoslov. Bot. Společn., Mater. 2: 99–110.
Hejný S., Kopecký K., Jehlík V. & Krippelová T. (1979): Přehled ruderálních rostlinných společenstev Československa. - Rozpr. Českoslov. Akad. Věd, Řada Mat. Přír. Věd, 89/2: 34–38.
Moravec J. et al. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. - Severočeskou přírodou, Litoměřice, příloha 1995/1, p. 143-144.
Procházka F. et al. (2001): Červený seznam cévnatých rostlin ČR. - AOPK, Praha. Zpracoval: Veronika NÝVLTOVÁ
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Václav Dvořák

Teplomilná a suchomilná archeofytní ruderální vegetace s dvouletými a vytrvalými druhy <i>(Onopordion acanthii)</i>