Vegetace mohutných bažinných bylin v periodicky vysychajících vodách / Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae

Diagnostické druhy

Alisma plantago-aquatica, Butomus umbellatus, Eleocharis palustris, Oenanthe aquatica, Sparganium emersum

Konstantní druhy

Dominantní druhy

Alisma gramineum, Alisma lanceolatum, Alisma plantago-aquatica, Bolboschoenus planiculmis, Bolboschoenus yagara, Butomus umbellatus, Eleocharis palustris, Hippuris vulgaris, Oenanthe aquatica, Plantago uliginosa, Potamogeton natans, Rorippa amphibia, Sagittaria sagittifolia, Scirpus radicans, Sparganium emersum

Ohrožené druhy

Krátká charakteristika

Vegetace vlhkých obnažených den a stojatých až tekoucích vod s převahou vytrvalých, případně dvouletých bažinných bylin, přizpůsobených cyklickým změmám hladiny vody.

Struktura a druhové složení

Druhové složení porostů je rozmanité a závisí zejména na dominantním druhu. Porosty mohou mít charakter vysokobylinné vegetace, submerzních (ponořených) nebo emerzních (vzplývavých) vodních makrofytů či rozvolněných porostů obnaženého dna. Dominují zde druhy rodů Alisma, Butomus, Oenanthe, Rorippa či Sagittaria. Některé porosty jsou tvořeny rostlinami trávovitého vzhledu, např. druhy rodu Sparganium.

Stanoviště

Vhodná stanoviště se nacházejí převážně v oblastech s mírně teplým a mírně vlhkým klimatem nebo v teplých a suchých oblastech. Jsou buď plně osluněná nebo mírně zastíněná, vyskytující se na závětrných místech. Porosty mohou růst jen na vlhkých obnažených dnech nebo osidlují eutrofní až mezotrofní stojaté, mírně tekoucí až rychle tekoucí vody (stanoviště zahrnují: aluviální tůně, mrtvá ramena, klidné úseky vodních toků, rybníky, říční náplavy, příkopy, meliorační kanály, zatopené těžební jámy, zaplavované sníženiny uprostřed polí a luk), kde se hloubka vody pohybuje v rozmezí od 10 cm do 1 m i více a rostliny tolerují její kolísání. Podklad dna je nejčastěji hlinitý, jílovitý nebo písčitý, vzácně štěrkovitý často s mělkou či hlubokou vrstvou organogenního bahna. Substrát je bohatý na Ca, N, C, Mg a jiné minerální živiny. Půdní reakce je různá, pohybuje se od kyselé až po bazickou. Některé porosty snáší i mírně zasolené půdy.  

Dynamika a management

Management této vegetace se liší podle stanoviště i podle typu vegetace. Společenstva svazu Eleocharito-Sagittarion někdy produkují velké množství biomasy a husté porosty pak mohou působit problémy silným zarůstáním menších rybníků a je třeba je omezovat sečením. Značně také přispívají k zabahňování vodních nádrží a ztěžují tím výlov ryb, proto je nutné nádrže častěji čistit. Mnohé druhy tohoto svazu patří k nepříjemným plevelům.

Variabilita

Svaz je u nás zastoupen 12 asociacemi: Oenanthetum aquaticae, Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae, Sagittario sagittifoliae-Sparganietum emersi, Eleocharito palustris-Hippuridetum vulgaris, Scirpetum radicantis, Eleocharitetum palustris, Alopecuro-Alismatetum plataginis-aquaticae, Alismatetum lanceolati, Batrachio circinati-Alismatetum graminei, Butometum umbellati, Bolboschoenetum yagarae a Tripleurospermo inodori-Bolboschoenetum planiculmis.

Rozšíření v ČR

V České republice se tato vegetace vyskytuje v nížinách a teplých pahorkatinách, vzácně zasahuje až do podhorského stupně.

Význam

Většina vegetace tohoto svazu má význam pro ochranu a zachování biodiverzity mokřadů, poskytuje úkryt rybímu plůdku a vodním bezobratlým živočichům. Některé druhy se pěstují jako okrasné rostliny v zahradních rybníčcích, jiné poskytují potravu či krmivo. Rorippa amphibia poskytuje účinnou protierozní ochranu a Eleocharis palustris přispívá ke zpevňování břehů vodních nádrží. Význam spočívá také v ochraně ohrožených druhů rostlin, např. Hippuris vulgaris (C1), Scirpus radicans (C2),  Alisma gramineum (C2) nebo Butomus umbellatus (C3). Ohrožení vegetace souvisí s nejrůznějšími problémy: se změnami vodního režimu, s přímým ničením mělkých mokřadů, s úpravou říčních koryt, odbahňováním a vyhrnováním litorálu, se silnou eutrofizací vod, ale také s vysazováním býložravého amura bílého a s intenzivním chovem vodního ptactva.

Literatura

Šumberová K. et Hroudová Z. (2011): Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964. - In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace, Academia, Praha, p. 440-487.Zpracoval: Kateřina Chlápková
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Michal Ducháček

Vegetace mohutných bažinných bylin v periodicky vysychajících vodách <i>(Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae)</i>

Porost

© Martin Dančák

Vegetace mohutných bažinných bylin v periodicky vysychajících vodách <i>(Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Vegetace mohutných bažinných bylin v periodicky vysychajících vodách <i>(Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae)</i>

Porost

© Jan Ševčík

Vegetace mohutných bažinných bylin v periodicky vysychajících vodách <i>(Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae)</i>

Porost

© Jan Ševčík

Vegetace mohutných bažinných bylin v periodicky vysychajících vodách <i>(Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae)</i>

Porost

© Jan Ševčík

Vegetace mohutných bažinných bylin v periodicky vysychajících vodách <i>(Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae)</i>

Porost

© Jan Ševčík

Vegetace mohutných bažinných bylin v periodicky vysychajících vodách <i>(Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Vegetace mohutných bažinných bylin v periodicky vysychajících vodách <i>(Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae)</i>

Porost

© Alena Jírová

Vegetace mohutných bažinných bylin v periodicky vysychajících vodách <i>(Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae)</i>

Detail porostu

© Martin Duchoslav

Vegetace mohutných bažinných bylin v periodicky vysychajících vodách <i>(Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae)</i>