Teplomilná acidofilní vegetace jarních efemér / Arabidopsion thalianae

Diagnostické druhy

Konstantní druhy

Dominantní druhy

Ohrožené druhy

Gagea bohemica bohemica

Krátká charakteristika

Svaz sdružuje acidofilní společenstva sukulentů a efemér na mělkých kyselejších půdách.

Struktura a druhové složení

Porosty mají výrazné zastoupení jarních efemerních druhů (Arabidopsis thaliana, Erophila verna, Myosotis ramosissima) a především jednoletých rozrazilů (Veronica dilenni, V. verna), efemeroidů (Gagea bohemica), sukulentních druhů (Sedum sexangulare, Sedum acre) a místy se vyskytujících druhů vytrvalých trav (nejčastěji Festuca ovina, F. rupicola). Z mechů jsou zastoupeny druhy Ceratodon purpureus a Polytrichum piliferum.

Stanoviště

Výskyt je vázán na suché trávníky, skalní plošiny a terásky pomalu zvětravajích kyselých hornin (např. ruly, sedimentální břidlice, granitoidy).

Dynamika a management

Biotop je ohrožen především přirozenou sukcesí na lokalitách dříve obhospodařovaných a dnes ležících ladem nebo disturbancemi (sešlap, půdní eroze). Na přirozených stanovištích nevyžadují porosty speciální management, u porostů zapojených suchých trávníků je vhodná pastva koz nebo ovcí.

Variabilita

Na území ČR je rozlišována jediná asociace Festuco-Veronicetum (Teplomilná acidofilní vegetace efemérních rozrazilů), viz kap. Struktura a druhové složení.

Rozšíření v ČR

Vegetace se vyskytuje v teplých oblastech s průlomovými říčními údolími, především na hranách údolí Berounky, Vltravy, Dyje, Rokytné, Jihlavy. Místy se vyskytuje i mimo tato údolí, především v okolí Znojemska a Prahy.

Význam

Porosty svazu nemají hospodářský význam, ale jsou významné především z důvodu výskytu křivatce českého (Gagea bohemica), který u nás patří mezi silně ohrožené druhy.

Literatura

Procházka F. et. al. (2001): Černý a Červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda, Praha, 18: 1–166.
Chytrý M. (2007): Arabidopsion thalianae Passarge 1964 – Teplomilná acidofilní vegetace jarních efemér. – In: Milan Chytrý  (ed.) Vegetace České republiky 1. Travinná  a keříčková vegetace. – Academia, Praha, p. 279 - 281.
Chytrý M., Kučera T., Grulich V., Lustyk P. (ed.) (2010) – Katalog biotopů ČR, ed. 2. - Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha, p. 235 - 237.Zpracoval: Pavla Šiková
Recenzoval: Martin Duchoslav