Rákosiny a ostřicové porosty podél tekoucích vod / Phalaridion arundinaceae

Diagnostické druhy

Konstantní druhy

Carex buekii, Phalaris arundinacea, Urtica dioica

Dominantní druhy

Calamagrostis pseudophragmites, Carex buekii, Phalaris arundinacea, Urtica dioica

Ohrožené druhy

Calamagrostis pseudophragmites, Carex buekii, Petasites kablikianus

Krátká charakteristika

Vegetace rákosin a ostřicových porostů na štěrkových až písčitých substrátech zaplavovaných břehů středních toků řek podhorských oblastí a pahorkatin.

Struktura a druhové složení

Zapojené porosty ostřic, rákosin a vysokých trav, často druhově chudé. Dominují druhy Phalaris arundinacea, Carex buekii, Urtica dioica v doprovodu s druhy rákosin a ostřicových porostů (např. Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris), mezofilnimi ruderálními druhy (např. Aegopodium podagraria, Rumex obtusifolius, Ranunulus repens). Přítomny bývají též druhy vlhkých luk (např. Vicia cracca, Poa palustris, Symphytum officinale). Mechové patro často chybí, nebo je zastoupeno jen ve velmi malé míře.

Stanoviště

Jde o porosty více či méně intenzivně zaplavovaných břehů řek, preferující štěrkovité, písčité až hlinitopísčité půdy s nízkým obsahem humusu. Tato místa jsou dynamická a podléhají pravidelné vodní erozi. Typickými stanovišti jsou říční náplavy, písčité lavice, aluviální terasy, příbřežní valy.

Dynamika a management

Přirozená vegetace, rostoucí na aluviálních náplavech pravidelně zaplavovaných břehů řek, na něž je adaptována dobrou schopností vegetativního šíření a osídlování nově vzniklých náplavů. V závislosti na intenzitě těchto záplav se mění i druhové složení porostu. Na sušších místech s méně častými záplavami a sekundárních stanovištích se více prosazují ruderální druhy.

Variabilita

V ČR jsou udávány tři asociace: První (Rorippo-Phalaridetum arundinaceae), typická pro dynamická stanoviště středních toků řek. Druhá (Caricetum buekii), s dominantní Carex buekii, je typická zejména pro širší nivy meandrujících řek. Třetí (Tussilagini farfarae-Calamagrostietum pseudophragmitae) nalezneme zejména v karpatské části republiky, podél divočících podhorských řek.

Rozšíření v ČR

Roztroušeně podél středních a dolních toků řek v celé ČR, např. Berounka, Lužnice, Ostravice, horní Vltava, střední Polabí aj.

Význam

Jde o porosty bez hospodářského využití, v minulosti mohly být místy sečeny na stelivo. Téměř bez ohrožených druhů. Vyjímkou může být kriticky ohrožená Calamagrostis pseudophragmites. Negativní vliv mohou mít regulace říčních toků.

Literatura

Chytrý M. (2011): Phalaridion arundinaceae Kopecký 1961. - In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace, Academia, Praha, p. 487-498.Zpracoval: Tereza Garbová
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Martin Duchoslav

Rákosiny a ostřicové porosty podél tekoucích vod <i>(Phalaridion arundinaceae)</i>

Detail porostu

© Michal Hroneš

Rákosiny a ostřicové porosty podél tekoucích vod <i>(Phalaridion arundinaceae)</i>

Porost

© Martin Dančák

Rákosiny a ostřicové porosty podél tekoucích vod <i>(Phalaridion arundinaceae)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Rákosiny a ostřicové porosty podél tekoucích vod <i>(Phalaridion arundinaceae)</i>

Porost

© Martin Dančák

Rákosiny a ostřicové porosty podél tekoucích vod <i>(Phalaridion arundinaceae)</i>

Porost

© Martin Dančák

Rákosiny a ostřicové porosty podél tekoucích vod <i>(Phalaridion arundinaceae)</i>