Nízké potoční rákosiny a plaury / Glycerio-Sparganion

Diagnostické druhy

Konstantní druhy

Dominantní druhy

Ohrožené druhy

Krátká charakteristika

Konkurenčně slabé nízké až středně vysoké traviny a dvouděložné rostliny tvořící krátkostébelné rákosiny nebo husté kobercové porosty.

Struktura a druhové složení

Svaz Glycerio-Sparganion tvoří trávy (zvl. rodu Glyceria) a dvouděložné byliny (např. Berula erecta) mající některé morfologické znaky společné. Vyznačují se poléhavými stonky s velkými středovými dutinami, bohatě tvořícími adventivními kořeny, a pokud je voda dostatečně mělká, mohou v substrátu zakořenit, nebo naopak mohou být i ve formě plovoucích porostů. Průvodními druhy jsou např. Callitriche stagnalis, Lemna gibba, Lemna minor, Persicaria hydropiper. Jsou schopné růst i na střídavě zaplavovaných stanovištích a mají velkou ekomorfologickou proměnlivost. 

Stanoviště

Nejčastěji se vyskytují v náplavech a zákrutech potoků a malých řek, jež mají dno tvořeno jemnozrnnými sedimenty. Najít je můžeme i v meliorizačních příkopech, kanálech a struhách. Vyskytnout se mohou i na pobřeží rybníků či v rybích sádkách nebo i v jiných mělkých vodách. 

Dynamika a management

Důležitou součástí managementu tohoto svazu je narušování stanoviště. Daří se jim na místech, jako jsou proudící vody, střídavé zaplavování substrátu, místa narušováná pastvou nebo místa narušená čistěním koryt řek. 

Variabilita

Svaz je na území ČR reprezentován pěti asociacemi: (a) Glycerietum fluitantis, kde dominantou je zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans) kořenící na dnech stojatých vod. V hlubších vodách, ať už tekoucích či stojatých, se jedná většinou o monocenózy tohoto druhu. (b) Druhou asociací je Glycerietum notatae, což je mokřadní vysokostébelné vegetace se zblochanem mokřadním (Glyceria notata). (c) Hustě zapojené porosty tvoří asociace Beruletum erectae, s dominantou Berula erecta, která je typická tvorbou emerzních, vzplývavých nebo ponořených růstových forem podle rychlosti proudu. (d) Oproti tomu druhově chudé společenstvo Nasturtietum officinalis se vyskytuje ve formách nízkých porostů zakořeněných na dnech nebo nebo v podobě plaurů. (e) Obnažená dna rybníků, vodních nádrží či rybích sádků pak obsazuje asociace Leersietum oryzoidis s dominantním druhem tajnička rýžovitá (Leersia oryzoides). 

Rozšíření v ČR

Převážně nížiny a pahorkatiny, někdy mohou zasahovat až do hor. 

Literatura

Šumberová K. & Hájek M. (2011): MCE Glycerio-Sparganion Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha, pp. 498-499.Zpracoval: Michaela Vratislavská
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Jan Ševčík

Nízké potoční rákosiny a plaury <i>(Glycerio-Sparganion)</i>

Porost

© Václav Dvořák

Nízké potoční rákosiny a plaury <i>(Glycerio-Sparganion)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Nízké potoční rákosiny a plaury <i>(Glycerio-Sparganion)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Nízké potoční rákosiny a plaury <i>(Glycerio-Sparganion)</i>