Oceánická a suboceánická vrchoviště / Oxycocco palustris-Ericion tetralicis

Diagnostické druhy

Andromeda polifolia, Calluna vulgaris, Carex pauciflora, Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum, Melampyrum pratense, Polytrichum strictum, Sphagnum majus, Sphagnum papillosum, Sphagnum recurvum s.l., Sphagnum rubellum, Sphagnum tenellum, Trichophorum cespitosum, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium uliginosum

Konstantní druhy

Andromeda polifolia, Calluna vulgaris, Carex pauciflora, Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum, Melampyrum pratense, Sphagnum majus, Sphagnum papillosum, Sphagnum recurvum s.l., Sphagnum rubellum, Sphagnum tenellum, Trichophorum cespitosum, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium uliginosum

Dominantní druhy

Calluna vulgaris, Sphagnum papillosum, Sphagnum recurvum s.l., Sphagnum rubellum, Trichophorum cespitosum

Ohrožené druhy

Carex pauciflora, Drosera rotundifolia, Erica tetralix, Trichophorum cespitosum

Krátká charakteristika

Oceánická a suboceánická vrchoviště bez bultové struktury nebo jen s nízkými bulty se společným výskytem boreálních a oceánických druhů.

Struktura a druhové složení

Dobře vyvinuté mechové patro je tvořeno porostem rašeliníků často s oceánickým a suboceánickým typem rozšíření, jako je Sphagnum affine, S. papillosum a S. tenellum. V České republice bylinnému patru dominuje Trichophorum cespitosum. Dále jsou přítomny další boreální druhy, jako Andromeda polifolia, Eriophorum vaginatum a Oxycoccus palustris. U nás je tato vegetace ochuzena o oceánické druhy, jako je Narthecium ossifragum a Erica tetralix, jenž se vyskytuje jen na jedné lokalitě.

Stanoviště

Vegetace vrchovišť na svažitých terénech a plochých částech vyklenutých vrchovišť. Důležité je velké množství srážek nad 1200 mm a vyrovnané teploty během roku, jenž jsou v České republice zajištěny vysokou sněhovou pokrývkou až 2 m. Půdy jsou rašelinné, ombotrofní a silně kyselé, mokré až trvale vlhké, nevysychající. V oceánických oblastech evropy je hladina podzemní vody více stabilní než u nás.

Dynamika a management

Jde o původní vegetaci, která je sukcesně dlouhodobě stabilní. Společenstvo je ohrožena především svojí vzácností. Přirozená sukcese se zrychluje při odvodnění a rozkolísání vodní hladiny, kdy toto společenstvo zarůstá především borovicemi. Další ohrožení představují vysoké stavy zvěře, jenž rašeliniště s oblibou vyhledávají jako odkaliště. Ohrožení představuje také spad imisí dusíku a eutrofizace stanovišť.

Variabilita

Svaz je v České republice na okraji svého areálu a je zastoupen pouze asociací Trichophoro cespitosi-Sphagnetum papillosi Osvald 1923

Rozšíření v ČR

Pouze Jizerské hory a Krkonoše.

Významné lokality

Jizerské hory - Malá Jizerská louka

Význam

Má význam především pro ochranu přírody. Hospodářský význam tato vegetace nemá.

Literatura

Danihelka J., Chrtek J. and Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. - Preslia. 84: 647–811.
H
Hájková P. & Hájek M. (2011): RCB Oxycocco palustris-Ericion tetralicis Nordhagen ex Tüxen 1937. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha, pp. 726-727.
Chytrý M. et al. (2010): Katalog biotopů České republiky. Druhé vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: 445 s.
Moravec J. et al. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. Druhé vydání. Litoměřice: Okresní vlastivědné muzeum v Litoměřicích. 206 s.
Petříček V. et al. (1999): Péče o chráněná území I. Nelesní společenstva. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 451 s.Zpracoval: Ondřej Popelka
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Martin Duchoslav

Oceánická a suboceánická vrchoviště <i>(Oxycocco palustris-Ericion tetralicis)</i>

Detail porostu

© Martin Duchoslav

Oceánická a suboceánická vrchoviště <i>(Oxycocco palustris-Ericion tetralicis)</i>

Detail porostu

© Martin Duchoslav

Oceánická a suboceánická vrchoviště <i>(Oxycocco palustris-Ericion tetralicis)</i>