Nízké stepní křoviny / Prunion fruticosae

Diagnostické druhy

Asparagus officinalis, Bromus inermis, Bupleurum falcatum, Centaurea scabiosa, Cytisus procumbens, Dictamnus albus, Elytrigia intermedia, Euphorbia waldsteinii, Fragaria viridis, Geranium sanguineum, Melica transsilvanica, Peucedanum cervaria, Prunus fruticosa, Prunus tenella, Rosa spinosissima, Salvia nemorosa, Salvia pratensis, Stachys recta, Teucrium chamaedrys, Thalictrum minus, Vicia tenuifolia

Konstantní druhy

Elytrigia intermedia, Poa angustifolia, Prunus fruticosa, Teucrium chamaedrys

Dominantní druhy

Brachypodium pinnatum, Prunus fruticosa, Prunus tenella, Rosa spinosissima

Ohrožené druhy

Prunus fruticosa, Prunus tenella, Rosa spinosissima

Krátká charakteristika

Porosty nízkých xerofilních křovin, ve kterých dominuje převážně jeden druh (Prunus fruticosa, P. tenella, Rosa spinosissima).

Struktura a druhové složení

Jedná se o často vegetaci nízkých (do 1,5 m, často jen do 30 cm) xerofilních křovin, ve kterých dominuje převážně jeden druh (Prunus fruticosa, P. tenella, Rosa spinosissima), které díky klonálnímu podzemnímu často vytvářejí kompaktní porosty. V bylinném patře převažují druhy suchých trávníků a lesních lemů (Brachypodium pinnatum, Elytrigia intermedia, Trifolium alpestre aj.), ale i vytrvalých ruderánlích druhů (Bromus inermis).

Stanoviště

Výskytují se převážně na stepních lokalitách, vzácnější i na skalnatých místech v nižších nadmořských výškách, půdy jsou minerálně bohaté (často spraše, ale i skeletovité půdy). V současné krajině je častý výskyt v sousedství vinohradů, typicky na svazích teras, na mezích, ale vytvářejí i lem vyšších křovin při zarůstání stepní vegetace.

Dynamika a management

Vegetace nízkých stepních křovin s Prunus fruticosa a P. tenella jsou patrně naší nejstarší vegetací křovin - jedná se o relikt z období rozmachu kontinentální stepní vegetace v posledním glaciálu a těsně po něm. Vegetace je citlivá na zástin vyššími křovinami popř. na hromadění stařiny z vysokých bylinných druhů lesních lemů - v takových podmínkách ustupuje. Ideální je extenzivní přepasení či občasné posečení.

Variabilita

Na našem území se v současnosti rozlišují dvě asociace. As. Prunetum tenellae de Soó 1951 reprezentuje stepní křoviny s mandloní nízkou a vyskytuje se pouze na třech místech ČR na jižní Moravě. Asociace Prunetum fruticosae Dziubałtowski 1926 reprezentuje stepní křoviny s dominantní třešní křovitou, popř. Rosa spinosissima, a na území ČR se vyskytuje ve středních a severních Čechách a na jižní Moravě v teplejších a sušších oblastech.

Rozšíření v ČR

Teplé a suché oblasti ČR, mj. střední a severní Čechy a jižní Morava.

Význam

Protierozní funkce. Významné především pro ochranu biodiverzity. Prunus tenella je kriticky ohrožený druh ČR.

Literatura

Wójcicki J. J. & Marhold K. (1993): Variability, hybridization and distribution of Prunus fruticosa (Rosaceae) in the Czech Republic and Slovakia. Polish Bot. Stud. 5: 9–24.Zpracoval: Martin Duchoslav

Detail porostu

© Martin Duchoslav

Nízké stepní křoviny <i>(Prunion fruticosae)</i>

Porost

© Vladimír Nejeschleba

Nízké stepní křoviny <i>(Prunion fruticosae)</i>