Nízké akátiny suchých a teplých stanovišť s mělkou půdou / Euphorbio cyparissiae-Robinion

Diagnostické druhy

Allium vineale, Asplenium septentrionale, Aurinia saxatilis arduini, Cardaminopsis arenosa, Cotoneaster integerrimus, Festuca pallens, Melica transsilvanica, Robinia pseudoacacia, Rosa canina, Stipa pulcherrima, Verbascum densiflorum, Verbascum lychnitis, Vincetoxicum hirundinaria

Konstantní druhy

Euphorbia cyparissias, Hypericum perforatum, Melica transsilvanica, Poa nemoralis, Robinia pseudoacacia, Rosa canina, Verbascum lychnitis, Vincetoxicum hirundinaria

Ohrožené druhy

Allium strictum, Anthericum liliago, Centaurea triumfettii axillaris, Pulsatilla pratensis bohemica, Stipa pennata, Stipa pulcherrima

Krátká charakteristika

Nízké akátiny suchých stanovišť na mělké půdě.

Struktura a druhové složení

Nízké (do 5 m), často rozvolněné stromové nebo keřovité porosty akátu, místně i výskytem xerofilních křovin (např. Juniperus communis, Crataegus sp. div.). Bylinné patro má vysokou pokryvnost, bývá druhě bohaté, s typickým výskytem druhů suchých trávníků a světlých suchých lesů (např. Carex humilis, Euphorbia cyparissias, Melica transsilvanica).

Stanoviště

Převážně extrémnější svahy v říčních údolích, J orientované, výslunné, s mělkými, skeletovými půdami na různých, většinou tvrdých, horninách.

Dynamika a management

Porosty vznikají invazí akátu do vegetace suchých trávníků. Odstranění akátu mnohdy nevede k obnově původní vegetace suchých trávníků, protože v půdě je dostatek živin (dostupný dusík) a převáží vysoké trávy (ovsík, třtina křovištní).

Variabilita

Na území ČR je uváděna pouze jedna asociace - Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae Kolbek et Vítková in Kolbek et al. 2003, nízké až keřovité akátiny teplých skalnatých strání.

Rozšíření v ČR

Skalní výchozy v říčních údolích (Vltava, Labe, Berounka aj.), ale i mimo údolí na stepních lokalitách např. v Českém středohoří aj.

Význam

Protierozní funkce. Akát vytlačuje některé ohrožené druhy, jiné ohrožené druhy však pod ním prospívají stejně nebo i lépe. Asanace akátu by proto měla být pečlivě vážena.

Literatura

Kolbek J., Vítková M. & Větvička V. (2004): Z historie středoevropských akátin a jejich společenstev. Zprávy České Bot. Společn. 39: 287–298.
Vítková M. & Kolbek J. (2010): Vegetation classification and synecology of Bohemian Robinia pseudacacia stands in Central European context. Phytocoenologia, 40 (2-3), 205–241.
Vítková M., Tonika J. & Vítek O. (2004): Stanovištní charakteristika akátových porostů na území Čech. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 139–153.Zpracoval: Martin Duchoslav