Vegetace okřehkovitých rostlin a natantních kapradin a játrovek / Lemnion minoris

Diagnostické druhy

Konstantní druhy

Dominantní druhy

Ohrožené druhy

Lemna trisulca, Nymphoides peltata, Salvinia natans, Wolffia arrhiza

Krátká charakteristika

Jednoduché, druhově chudé, jednovrstevné až dvouvrstevné vodní porosty okřehků a natantních kapradin a játrovek.

Struktura a druhové složení

Dominantní druhy (především Lemna sp. div., Spirodela polyrhiza) zde tvoří zapojené až rozvolněné porosty, které se vznáší ve vodním sloupci nebo plavou na hladině. Další makrofyty se vyskytují s menší pokryvností, např. Ceratophyllum demersum, Utricularia australis, Potamogeton lucens, Ricciocarpos natans. Občas mohou dominantní druhy vytvářet monocenózy. Na podzim mohou být některé porosty zbarvené do červena.

Stanoviště

Nejčastěji tyto porosty rostou v těchto typech stanovišť: aluviální tůně, menší rybníky, rybí sádky, mrtvá ramena, příkopy, odkalové a požární nádrže, meliorační kanály, pískovny. Obývají olifgotrofní až eutrofní vody. Většinou vyžadují mírně nebo přirozeně eutrofní vody. Některé porosty snesou i hypertrofii. Osidlované vody jsou bohaté na dusík a fosfor, někdy jsou obohacené o vápník a chloridy. Stanoviště jsou převážně výslunná i částečně zastíněná. Na dně bývá nerozložený odpad nebo sapropelové bahno. Většinou vyžadují dobrou průhlednost vody.

Dynamika a management

K rozšíření došlo v době extensivního rybničního hospodaření. Některé porosty se šíří se zvyšující se eutrofizací vod. K ústupu vegetace dochází v důsledku zániku mělkých vod a zvýšení intenzity chovu ryb. Management není nutný. Občas je vhodný mírný pokles hladiny, omezení rozrůstání okřehku, nadměrné eutrofizace, rychlého zazemňování a masového rozrůstání konkurenčních makrofyt. Lemna turionifera a společenstvo s Azolla filiculoides pochází ze Severní Ameriky. Důležité je zachování vhodných stanovišť a dynamiky vodního režimu v aluviích. Dále ochrana před zazemňováním, sukcesí rákosin a udržování menší trofie vody.

Variabilita

Na území ČR je rozlišováno 11 asociací: Lemnetum trisulcae, Lemnetum minoris, Lemnetum minori-turioniferae,  Lemno-Spirodeletum polyrhizae, Lemnetum gibbae, Lemno gibbae-Wolffietum arrhizae, Salvinio natansis-Spirodeletum polyrhizae, Ceratophyllo-Azolletum filiculoidis, Lemno minoris-Riccietum fluitantis, Riccietum rhenanae, Ricciocarpetum natansis.

Význam

Porosty jsou užitečné k okysličování vody jako podpora bezobratlých, potrava pro býložravé ryby a úkryt pro plůdky. Vhodné využití v čistírnách odpadních vod, pro krmení drůbeže v domácím chovu nebo na kompostaci. Jsou významné pro zachování biodiverzity. Podporují vzácné mikroskopické řasy a sinice.

Literatura

Šumberová K. (2011): Lemnion minoris de Bolós et Masclans 1955. - In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace. Praha: Academia. p. 46-76.
Danihelka J., Chrtek J. Jr., Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia 84: 647-811.Zpracoval: Markéta Skácelová
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Martin Duchoslav

Vegetace okřehkovitých rostlin a natantních kapradin a játrovek <i>(Lemnion minoris)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Vegetace okřehkovitých rostlin a natantních kapradin a játrovek <i>(Lemnion minoris)</i>