Nitrofilní vegetace obnažených den a vlhkých ruderálních stanovišť / Bidention tripartitae

Diagnostické druhy

Alopecurus aequalis, Bidens cernuus, Bidens radiatus, Bidens tripartitus, Carex bohemica, Chenopodium rubrum, Oenanthe aquatica, Persicaria hydropiper, Persicaria lapathifolia, Ranunculus sceleratus, Rorippa palustris, Rumex maritimus

Konstantní druhy

Persicaria lapathifolia, Rorippa palustris, Rumex maritimus

Dominantní druhy

Alopecurus aequalis, Bidens cernuus, Bidens frondosus, Bidens radiatus, Bidens tripartitus, Callitriche palustris, Carex bohemica, Coleanthus subtilis, Eleocharis ovata, Juncus bufonius, Lemna minor, Persicaria hydropiper, Persicaria lapathifolia, Potentilla supina, Ranunculus sceleratus, Rorippa palustris, Rumex maritimus, Veronica anagallis-aquatica

Ohrožené druhy

Carex bohemica, Eleocharis ovata

Krátká charakteristika

Středoevropská vegetace obnažených den rybníků a náplavů velkých řek a vlhkých ruderálních stanovišť.

Struktura a druhové složení

Většinou druhově chudé porosty, rozvolněné, ale častěji zapojené s téměř 100 % pokryvností. Častá je dominance vysokých bylin dosahující výšky i přes 100 cm. Dominantní patro tedy obsazují druhy jako např. Bidens radiata, Bidens tripartita, Persicaria lapathifolia, Rumex maritimus. Objevují se taky druhy rákosin, např. Typha angustifolia, Glyceria fluitans, Phalaris arundinacea. Rozvolněné porosty mohou dát prostor malým vlhkomilným jednoletkám, např. Carex bohemica, Eleocharis acicularis, Limosella aquatica, Juncus bufonius. Charakterem se jedná často o druhy nitrofilní či ruderální. Je zde výrazně potlačeno mechové patro.

Stanoviště

Společenstva obsazují stanoviště, kde je většinou dostatek vody a vlhka, např. náplavy velkých řek, vysychající ramena řek, obnažená dna rybníků, pobřeží přehrad, rybí sádky. Půdy jsou většinou hlinité až bahnité, jílovité s příměsí štěrku či písku. Typický je vysoký obsah dusíku, minerálních živin a humusu.

Dynamika a management

Původními stanovišti byly nejspíše náplavy velkých řek. Se zakládáním rybníků se společenstva začala šířit i zde. Typ této vegetace by se měl spíše potlačovat. Může se totiž chovat i expanzivně. Důležitá je seč před kvetením dominant či napuštění a vypuštění nádrže v době výskytu dominantních druhů.

Variabilita

Svaz v České republice zahrnuje šest asociací. První je Rumici maritimi-Ranunculetum scelerati, vegetace oblažených den rybníků a mrtvých ramen řek na substrátech mírně kyselého až bazického charakteru. Druhou vegetací je Bidenteum tripartitae, druhově chudé a plně uzavřené porosty na obnažených dnech rybníků a přehrad. Asociace Bidenteum cernuae roste na dnech letněných rybníků, sádek a vysychajících mrtvých ramen řek. Substráty, na kterých se vyvíjí jsou i mírně zaplavené. Čtvrtá asociace Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri vytváří většinou rozvolněné porosty s převahou jednoletých nitrofilních bylin. Asociace Corrigiolo littoralis-Bidentetum radiatae roste téměř výhradně na rybnících. Poslední asociací je Polygonetum hydropiperis, nejméně náročná na vlhkost substrátu.

Rozšíření v ČR

Prakticky celé území republiky, nejvíce nížiny a teplé pahorkatiny. Časté v rybničních pánvích a na náplavech velkých řek.

Význam

Vegetace nemá příliš velký hospodářský význam. V současném rybníkářstvím jsou její porosty spíše nežádoucím plevelem. Posečené porosty před květem se mohou zkompostovat nebo nechat ptactvu ke stavbě hnízd. Na říčních náplavech mohou mít zpevňující funkci.

Literatura

Šumberová K. (2011): Bidention tripartitae Nordhagen ex Klika et Hadač 1944. - In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace. Praha: Academia. p. 349-371.
Danihelka J., Chrtek J. Jr., Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia 84: 647-811.Zpracoval: Markéta Skácelová
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Jan Juřica

Nitrofilní vegetace obnažených den a vlhkých ruderálních stanovišť <i>(Bidention tripartitae)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Nitrofilní vegetace obnažených den a vlhkých ruderálních stanovišť <i>(Bidention tripartitae)</i>

Detail porostu

© Martin Duchoslav

Nitrofilní vegetace obnažených den a vlhkých ruderálních stanovišť <i>(Bidention tripartitae)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Nitrofilní vegetace obnažených den a vlhkých ruderálních stanovišť <i>(Bidention tripartitae)</i>