Úzkolisté suché trávníky / Festucion valesiacae

Diagnostické druhy

Achillea pannonica, Achillea setacea, Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Astragalus austriacus, Astragalus exscapus, Bothriochloa ischaemum, Carex humilis, Carex supina, Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, Erysimum crepidifolium, Euphorbia cyparissias, Festuca valesiaca, Koeleria macrantha, Medicago falcata, Potentilla arenaria, Salvia nemorosa, Seseli hippomarathrum, Silene otites, Stipa capillata, Stipa pennata, Stipa pulcherrima, Thymus glabrescens, Thymus pannonicus, Verbascum phoeniceum, Veronica prostrata

Konstantní druhy

Achillea millefolium, Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Carex humilis, Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Koeleria macrantha, Potentilla arenaria, Stipa capillata, Thymus pannonicus

Dominantní druhy

Artemisia campestris, Elytrigia repens, Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Koeleria macrantha, Poa angustifolia, Potentilla arenaria, Stipa capillata, Stipa pennata, Stipa pulcherrima, Stipa smirnovii, Stipa tirsa, Stipa zalesskii

Ohrožené druhy

Allium sphaerocephalon, Allium strictum, Artemisia pancicii, Artemisia pontica, Astragalus exscapus, Astragalus onobrychis, Crambe tataria, Glaucium corniculatum, Iris pumila, Jurinea mollis, Seseli pallasii, Stipa dasyphylla, Stipa smirnovii, Stipa tirsa, Stipa zalesskii, Taraxacum serotinum

Krátká charakteristika

Druhově bohaté suché trávníky s dominancí úzkolistých trsnatých trav, popř. ostřic (Festuca valesiaca, Stipa sp. div., Carex humilis) v nejteplejších a nejsušších oblastech České republiky.

Struktura a druhové složení

Dominantami porostů jsou Festuca valesiaca, Carex humilis a několik druhů kavylů (Stipa capillata, S. pennata, S. pulcherrima, S. tirsa). Druhové složení doplňují z travin častěji např. Botriochloa ischaemum, Koeleria macrantha; z bylin pak Pontentilla arenaria, Centaurea stoebe, Artemisia campestris, Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, aj. Optimum vegetace je na přelomu května a června, v létě jsou většinou rostliny zaschlé. V jarním aspektu se často vyskytují efemérní jednoletky. Mechové patro je velmi proměnlivé.

Stanoviště

Nejteplejší a nejsušší oblasti České republiky, převážně se srážkovými úhrny pod 550 mm a průměrnými ročními teplotami nad 8°C. Trávníky jsou vázány na výslunné, převážně jižně orientované svahy. Půdy jsou mělké až středně hluboké (od skalnatých svahů po spraše), převážně se slabě kyselou až slabě alkalickou reakcí, na různém geologickém substrátu.

Dynamika a management

Většina současných lokalit je sekundárního původu, vznikla na místě původních teplomilných doubrav a dlouhodobě byla udržovaná pastvou, zejména ovcí a koz. Předpokládá se ale, že ojediněle mohly tyto trávníky přežívat po celý holocén na strmých svazích izolovaných kopců v Českém středohoří či na Pavlovských vrších. V současnosti jsou ohroženy zejména neobhospodařováním pozemků a imisemi atmosférického dusíku, což vede k expanzi vysokých trav a následnému ústupu nižších druhů. Pro zachování těchto trávníků je nezbytné na lokalitách průběžně odstraňovat dřeviny a provádět pastvu ovcí a koz.

Variabilita

V tomto svazu je v současnosti rozlišováno na území ČR 6 asociací:
(1) Festuco valesiacae-Stipetum capillatae - druhově středbě bohaté stepní pastviny s kostřavou walliskou a kavylem vláskovitým, s výskytem xerofilních stepních druhů, mj. stepních druhů kozinců (Astragalus austriacus, A. exscapus, A. onobrychis).
(2) Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae - středně bohaté skalní stepi s kostřavou walliskou a trýzelem škardolistým (Erysimum crepidifolium), s velkou pokryvností Potentilla arenaria, Carex humilis a Koeleria macrantha, vyskytují se zde také teplomilné a suchomilné druhy charakteristické pro České termofytikum, jedná se o endemickou asociaci středních a severních Čech.
(3) Festuco rupicolae-Caricetum humilis - středbě bohaté úzkolisté suché trávníky s kostřavou žlábkatou a ostřicí nízkou společně s druhy Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum, Koeleria macrantha, Potentilla arenaria, Brachypodium pinnatum, Phleum phleoides, Eryngium campestre.
(4) Koelerio macranthae-Stipetum joannis - stepní vegetace s péřitými kavyly tvořící vyšší vrstvu porostu bílého zbarvení v květu a trsnaté úzkolisté trávy a vytrvalé byliny tvořící spodní vrstu porostu. V rámci jednotky se rozlišují 4 varianty (Stipa pennata, Stipa pulcherrima, Stipa smirnovii, Stipa zalesskii).
(5) Stipetum tirsae - mezofilní stepi s kavylem tenkolistým, který doprovází druhy Brachypodium pinnatum, Fragaria viridis, Salvia pratensis, Koeleria macrantha.
(6) Astragalo exscapi-Crambetum tatariae - narušované panonské sprašové stepi s kozincem bezlodyžným a katránem tatarským, mezi další druhy patří Campanula sibirica, Iris pumila a Taraxacum serotinum.

Rozšíření v ČR

Severní a střední Čechy a jižní Morava.

Významné lokality

Obvod Ždánického lesa od Bučovicka po Hustopečsko a Velkopavlovicko, čedičový vrch Rubín u Podbořan, vrchy Oblík, Raná a Radobýl v Českém středohoří, Lysá hora u Ochozu u Brna, na Větrníku u Dražovic na Vyškovsku, na Horkách u Milotic na Kyjovsku, na Kobylí hlavě u Hluku.

Význam

V minulosti využívány jako ovčí pastviny. Dnes mají trávníky význam především pro ochranu biodiverzity a protierozní ochranu svahů.

Literatura

Chytrý M. (2007): Festucion valesiacae Klika 1931 Úzkolisté suché trávníky. - In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčkovitá vegetace. - Academia, Praha, p. 409-425.
Chytrý M., Kučera T., Kočí M., (eds.) (2010): Katalog biotopů České republiky, ed. 2. - AOPK ČR, Praha.
Procházka F. et. al. (2001): Černý a Červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - Příroda, Praha.Zpracoval: Nikola Vyslyšelová
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Martin Duchoslav

Úzkolisté suché trávníky <i>(Festucion valesiacae)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Úzkolisté suché trávníky <i>(Festucion valesiacae)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Úzkolisté suché trávníky <i>(Festucion valesiacae)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Úzkolisté suché trávníky <i>(Festucion valesiacae)</i>

Detail porostu

© Martin Duchoslav

Úzkolisté suché trávníky <i>(Festucion valesiacae)</i>

Porost

© Michal Hroneš

Úzkolisté suché trávníky <i>(Festucion valesiacae)</i>