Vegetace subatlantských podhorských nelesních pramenišť / Epilobio nutantis-Montion fontanae

Diagnostické druhy

Agrostis canina, Brachythecium rivulare, Calliergon cordifolium, Epilobium obscurum, Epilobium palustre, Montia fontana, Montia hallii, Philonotis caespitosa, Stellaria alsine

Konstantní druhy

Agrostis canina, Deschampsia cespitosa, Epilobium palustre, Galium palustre agg., Juncus effusus, Montia hallii, Myosotis palustris agg., Stellaria alsine

Dominantní druhy

Brachythecium rivulare, Epilobium obscurum, Montia fontana, Montia hallii, Sphagnum girgensohnii, Stellaria alsine, Veronica beccabunga

Ohrožené druhy

Krátká charakteristika

Horská až podhorská světlomilná vegetace pramenišť se slabě proudící vodou a nízkým obsahem vápníku.

Struktura a druhové složení

Jde o nízkou bylinnou nebo mechobylinnou vegetaci lučních pramenišť. Z bylin dominují druhy Montia fontana, Montia hallii, případně Stellaria alsine. Dále jsou často přítomny druhy Epilobium obscurum, Veronica beccabunga, Cardamine amara a Equisetum sylvaticum. Přítomny jsou také traviny (Glyceria fluitans, Holcus lanatus, Poa trivialis) nebo nízké ostřice (Carex nigra, C. canescens). Mechové patro může být při velké pokryvnosti zdrojovek potlačeno. Vyskytují se především druhy rodu Philonotis, společně s Brachythecium rivulare, Calliergon cordifolium, Calliergonella cuspidata a někde také Bryum schleicheri.

Stanoviště

Nezastíněné prameniště, pramenné stružky, nebo odvodňovací kanály v kolinním až montánním stupni s pomalu proudící vodou neutrální až slabě kyselé reakce a nízkým obsahem vápníku. Hladina vody leží po celý rok nad zpevněným dnem a vodní sloupec je vyplněn vegatací nebo organickými sedimenty.

Dynamika a management

Tuto vegetaci ohrožuje především odvodňování a změny v obhospodařování lokalit. Při intenzivní pastvě dochází k přílišnému mechanickému narušování a eutrofizaci stanovišť, následkem čehož ustupují zdrojovky, případně se šíří druhy svazu Calthion palustris. Důležité pro tento typ prameníšť je udržování okolního bezlesí.

Variabilita

Svaz je u nás zastoupen pouze asociací Philonotido fontanae-Montietum rivularis Büker et Tüxen in Büker 1942.

Rozšíření v ČR

Svaz je rozšířen především v západní a střední Evropě, směrem na východ výskytů ubývá. V České republice se vyskytuje od pahorkatin až po horní hranici lesa především v Krušných horách, Jizerských horách, Slavkovském lese, Šumavě, Českomoravské vrchovině, Broumovsku, Orlických horách, Hrubém a Nízkém Jeseníku a v Moravskoslezkých Beskydech.

Význam

Tato vegetace je významná předvším pro ochranu přírody. Hospodářský význam nemá.

Literatura

Danihelka J., Chrtek J. and Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. - Preslia. 84: 647–811.
Hájková P., Hájek M. (2011): Svaz RAC Epilobio nutantis-Montion fontanae Zechmeister in Zechmeister et Mucina 1994 Vegetace subatlantských podhorských nelesních pramenišť. In: Chytrý M, et al., Vegetace České republiky, 3. Vodní a mokřadní vegetace. Praha: Academia, p. 599-603.

Chytrý M. et al. (2010): Katalog biotopů České republiky. Druhé vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: 445 s.
Moravec J. et al. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. Druhé vydání. Litoměřice: Okresní vlastivědné muzeum v Litoměřicích. 206 s.
Petříček V. et al. (1999): Péče o chráněná území I. Nelesní společenstva. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 451 s.Zpracoval: Ondřej Popelka
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Jan Ševčík

Vegetace subatlantských podhorských nelesních pramenišť <i>(Epilobio nutantis-Montion fontanae)</i>