Vegetace vodních rostlin v mělkých, krátkodobě vysychajících vodách / Ranunculion aquatilis

Diagnostické druhy

Konstantní druhy

Dominantní druhy

Ohrožené druhy

Krátká charakteristika

Porosty makrofytů stojatých vod s výrazným kolísáním výšky vodní hladiny, vytvářející při různé hloubce vody od sebe navzájem odlišné morfologické formy.

Struktura a druhové složení

Typickými druhy jsou lakušníky (Batrachium aquatile, B. baudotii, B. circinatum, B. peltatum, B. rionii, B. trichiphylum), hvězdoše (Callitriche cophocarpa, C. hermaphroditica, C. palustris, C. platycarpa, C. stagnalis) a žebratka bahenní (Hottonia palustris). Spolu s nimi se ve vegetaci mohou vyskytovat i rostliny z jiných typů mokřadů. Během zaplavení stanoviště jsou to nejčastěji druhy svazu Lemnion minoris, při obnažení den druhy třídy Bidentetae tripartitae (např. Bidens frondosa, Juncus bufonius) a také druhy vysokých ostřic a rákosin (např. Rorippa amphibia, Glyceria fluitans).

Stanoviště

Vyskytují se na stanovištích s periodickými mělkými vodami, jež jsou pomalu tekoucí či stojaté. Rozdíly ve složení porostů odrážejí míru tolerance dominant k poklesu vody. Většina z indikačních druhů snese pokles hladiny až na úroveň substrátu za předpokladu, že bude dlouhodobě vlhký. Růst této vegetace je závislý i na klimatu stanoviště, neboť ve srážkově bohatých oblastech se mohou vyskytovat terestrické formy po dlouhou dobu oproti suchým a teplým oblastem, kde se objevují pouze na trvale zaplavených oblastech.

Dynamika a management

Vegetace toho svazu nevyžaduje žádný zvláštní management. Ovšem jen pokud je stanoviště trvale zavlhčeno a je omezeno ukládání organického sedimentu. U vzácných porostů nebo na mělkých vodách je vhodné omezovat růst rákosin a náletových dřevin pastvou nebo sečením. 

Variabilita

V rámci svazu se na území ČR rozlišuje sedm asociací. Asociace Ranunculetum aquatilis má výrazně bohatší počet druhů na místech s kolísající vodní hladinou či s výrazně mělkou vodou a v porostech dominují druhy Batrachium aquatile Batrachium peltatum. Naopak v proudících řekách se převážně vyskytují monocenózy lakušníků. Vegetace s lakušníkem niťolistým (Batrachium trichophylum) Potamo crispi-Ranunculetum trichophylli se vyskytuje v mírně tekoucích až stojatých vodách a je vcelku tolerantní k mechanickým disturbancím a k zákalům vody. Navíc jsou porosty odolné vůči býložravci amurovi bílému, protože obsahují chuťově velmi výrazné látky. Je tedy zároveň i úspěšným kolonizátorem nových stanovišť. Pouze ve stojatých vodách se u nás vyskytuje společenstvo Hottonietum palustris, zejména v říčních aluviích, kdy na začátku léta vytváří žebratka na hladině bělavé až narůžovělé hrozny květů. Dalšími asociacemi svazu jsou Potamo perfoliati-Ranunculetum circinati, Batrachietum rionii, Ranunculetum baudotii a Callitrichetum hermaphroditicae

Rozšíření v ČR

Nejhojněji se vyskytují v nivách velkých řek (Polabí, Podyjí, Pomoraví) a v oblastech, kde je v lesích velký výskyt malých rybníčků, jako např. na Kokořínsku. V jihočeských rybnících se tato vegetace také vyskytuje, ovšem s malou diverzitou a spíše vzácně. 

Literatura

Šumberová K. (2011): Ranunculion aquatilis Passarge 1964. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha, pp. 223-226.Zpracoval: Michaela Vratislavská
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Michal Hroneš

Vegetace vodních rostlin v mělkých, krátkodobě vysychajících vodách <i>(Ranunculion aquatilis)</i>

Porost

© Martin Dančák

Vegetace vodních rostlin v mělkých, krátkodobě vysychajících vodách <i>(Ranunculion aquatilis)</i>

Detail porostu

© Martin Dančák

Vegetace vodních rostlin v mělkých, krátkodobě vysychajících vodách <i>(Ranunculion aquatilis)</i>

Porost

© Alena Jírová

Vegetace vodních rostlin v mělkých, krátkodobě vysychajících vodách <i>(Ranunculion aquatilis)</i>