Vegetace skleněnek a parožnatek v nevápnitých vodách / Nitellion flexilis

Diagnostické druhy

Chara braunii, Lemna minor, Limosella aquatica, Nitella flexilis, Potamogeton natans, Potamogeton obtusifolius, Potamogeton pusillus

Konstantní druhy

Nitella flexilis

Dominantní druhy

Chara braunii, Elatine triandra, Nitella flexilis, Potamogeton pusillus

Ohrožené druhy

Limosella aquatica, Potamogeton lucens, Potamogeton obtusifolius

Krátká charakteristika

Vodní acidofilní vegetace paroznatkových řas, vyskytující se ve stojatých až mírně tekoucích vodách.

Struktura a druhové složení

Submerzní porosty jsou tvořeny dominatním druhem Nitella flexilis nebo Chara braunii. Místy se ve vegetaci objevují některé další druhy hydrofytů, např. rdesty (Potamogeton) a okřehek menší (Lemna minor). Na mělčích místech se objevují bahenní druhy, zejména žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica).

Stanoviště

Vegetace je vázána na vodní prostředí v chladnějších a vlhčích oblastech. Oligotrofní voda, s velmi malým obsahem vápníku, má kyselé až neutrální pH. Substrát dna nádrže je většinou bahnitý, případně může být písčitý. Vhodná stanoviště jsou zejména mrtvá ramena řek, neobhospodařované rybníky nebo zatopené lomy.

Dynamika a management

Parožnatky jsou pionýrskými druhy. Pro zachování této vegetace je důležité udržet nízkou trofii a vysokou průhlednost vody, jinak je nahrazena během času semennými rostlinami nebo vláknitými řasami.

Variabilita

Z ČR jsou uváděny dvě asociace, lišící se především v zastoupení dominantního druhu. Jedná se o asociace Nitelletum flexilis s dominatním druhem Nitella flexilis a Charetum braunii s dominatním druhem Chara braunii. Ekologické nároky obou asociací jsou podobné.

Rozšíření v ČR

Asociace Nitelletum flexilis se v ČR vyskytuje v Ašském výběžku, na Mostecku, Křivoklátsku, kolem Dobříše. Výskyt je doložen i na Českobudějovicku, na Šumavě nebo v Orlických horách. Asociace Charetum braunii se vyskytuje na několika málo lokalitách, jedná se o rybníky na Písecku, na Břeclavsku, u Hluboké nad Vltavou a v Novohradských horách.

Význam

Význam spočívá v zachování biodiverzity vodních makrofyt a bezobratlých živočichů na ně vázaných. Vegetace je také citlivým bioindikátorem čistých vod chudých na živiny. Mezi nejvíce ohrožující faktory patří eutrofizace vod, vysazování býložravého amura bílého a zvyšování obhospodařování rybníků.

Literatura

Šumberová K. (2011): Nitellion flexilis Krause 1969. - In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace, Academia, Praha, p. 251-256.Zpracoval: Kateřina Chlápková
Recenzoval: Martin Duchoslav