Jednoletá vegetace minerálně bohatých obnažených den v teplých oblastech / Verbenion supinae

Diagnostické druhy

Alopecurus aequalis, Atriplex prostrata latifolia, Centaurium pulchellum, Chenopodium glaucum, Chenopodium rubrum, Epilobium tetragonum, Juncus ranarius, Persicaria lapathifolia, Plantago uliginosa, Potentilla supina, Rorippa palustris, Veronica anagalloides, Veronica catenata

Konstantní druhy

Cyperus fuscus, Juncus ranarius, Persicaria lapathifolia, Ranunculus sceleratus, Rorippa palustris, Tripleurospermum inodorum

Dominantní druhy

Limosella aquatica, Myosurus minimus, Plantago uliginosa, Tripleurospermum inodorum, Veronica anagalloides

Ohrožené druhy

Centaurium pulchellum, Cyperus fuscus, Juncus ranarius, Limosella aquatica, Myosurus minimus, Veronica anagalloides, Veronica catenata

Krátká charakteristika

Subhalofilní vegetace nízkých jednoletých bylin v teplých oblastech.

Struktura a druhové složení

Porosty jsou tvořeny drobnými jednoletými bylinami, např. Centaurium pulchellum, Lythrum hyssopifolia, Limosella aquatica a travinami, např. Juncus ranarius a Cyperus fuscus. V těchto jednoletých porostech se často vyskytují i druhy zasolených substrátů, jako jsou např. Spergularia maritima a Heleochloa schoenoides. Mechové patro většinou chybí, pokud je vyvinuto, je tvořeno mechorosty s krátkým životním cyklem, zejména Physcomitrium pyriforme.

Stanoviště

Výskyt je vázán na teplé oblasti s různými srážkovými úhrny. Typickými stanovišti jsou opakovaně narušovaná místa s antropogenním vlivem jako jsou zaplavovaná místa v polích, polní cesty, pískovny apod. Přirozeně se mohou vyskytnout na dnech vysychajících rybníků, mrtvých ramen, tůněk, na okrajích rybníků a jezer, na halofilních trávnících nebo u vývěrů minerálních pramenů. Subtrátem jsou těžké jílovité půdy nebo hlinitojílovité bahno. Substát musí být dostatečně vlhký nebo částečně zaplavený, většinou je bohatý na vápník, sodík, draslík a nitráty.

Dynamika a management

V minulosti byly přirozeným stanovištěm této vegetace břehy slaných jezer, okraje slanisek a polní louže. Dnes kvůli jejich zatravňování dochází k ústupu této vegetace.

Variabilita

Svaz zahrnuje na území ČR jednu asociaci Veronico anagalloidis-Lythretum hyssopifoliae. V porostech této asociace se často objevují plevelné druhy (Galinsoga parviflora, Setaria pumila) i druhy vlhkých ruderálních trávníků (Elytrigia repens, Carex hirta).

Rozšíření v ČR

Vegetace je v České republice vázána na výskyt slanisek, zejména v teplých oblastech. V Čechách je to dolní Poohří, Žatecko, Lounsko a dolní Povltaví. Na jižní Moravě byla asociace zjištěna na zamokřených polích a polních cestách v okolí Lednice, Mikulova a v oblasti soutoku Dyje a Moravy.

Význam

Na obnažených dnech rybníků tato vegetace napomáhá mineralizovat živiny a  provzdušňovat sediment. Dnes je důležitá i ochrana z hlediska biodiverzity v krajině, neboť vegetace slouží jako úkryt pro ohrožené druhy bezobratlých živočichů. Asociaci ohrožuje jak lidská činnost tak přirozené vlivy. K antropogenním vlivům patří zejména odvodňování, zatravňování nebo zalesňování pozemků, zástavba a používání herbicidů. Přirozeně je ohrožena rychlou sukcesí kounkurenčně silnějších druhů.

Literatura

Šumberová K. (2011): Verbenion supinae Slavnić 1951 - In: Chytrý M. (ed.): Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace, Academia, Praha, p. 336-341.Zpracoval: Kateřina Chlápková
Recenzoval: Martin Duchoslav