Kontinentální a subkontinentální vrchoviště / Sphagnion magellanici

Diagnostické druhy

Andromeda polifolia, Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, Eriophorum vaginatum, Sphagnum magellanicum, Sphagnum recurvum s.l., Sphagnum rubellum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea

Konstantní druhy

Andromeda polifolia, Calluna vulgaris, Eriophorum vaginatum, Sphagnum recurvum s.l., Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum

Dominantní druhy

Aulacomnium palustre, Carex pauciflora, Empetrum nigrum, Eriophorum vaginatum, Molinia caerulea, Pinus mugo, Pinus rotundata, Pinus sylvestris, Pinus ×pseudopumilio, Polytrichum commune, Polytrichum strictum, Rubus chamaemorus, Sphagnum fuscum, Sphagnum palustre, Sphagnum recurvum s.l., Sphagnum rubellum, Sphagnum russowii, Vaccinium myrtillus, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium uliginosum

Ohrožené druhy

Empetrum nigrum, Rubus chamaemorus

Krátká charakteristika

Druhově chudá vegetaci lesních i nelesních kontinentálnchí a subkontinentálních vrchovišť. 

Struktura a druhové složení

Fyziognomii porostů udávají bultovité druhy rašeliníků (Sphagnum magellanicum, S. rubellum a S. rusowii). Bylinné patro je druhově chudé a uplatňují se v něm zejména chamaefyty (Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris, Vaccinium uliginosum, na zalesněných vrchovištích i Ledum palustre). Významnou složkou porostů jsou druhy z čeledi Cyperaceae, zejména Eriophorum vaginatum, v některých společenstvech také Carex nigra a C. pauciflora. Stromové patro není zapojené, a je tvořeno Pinus mugo, P. x pseudopumilio, P. rotundata či P. sylvestris.

Stanoviště

Typická vegetace horských a téměř výhradně ombrogenních (sycené výlučně srážkovou vodou) rašelinišť. 

Dynamika a management

Vznik a pozice jednotlivých společenstev tohoto svazu není jednotná. Často se tato vegetace v sukcesi vyvíjí z přechodových rašelinišť, může také vznikat sekundární sukcesí na vrchovištích s obnaženou rašelinou nebo po vykácení horských lesů na ekologicky příhodných stanovištích. Nejdůležitější pro existenci společenstev je zachování adekvátního vodního režimu. 

Variabilita

V rámci České republiky rozlišujeme pět asociací. Dvě zahrnují otevřená nelesní vrchoviště (Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi a Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici), v jedné asociaci dominuje borovice kleč nebo borovice rašelinná v keřovém patře (Vaccinio uliginosi-Pinetum mugo) a dvě asociace mají vyvinuté stromové patro (Sphagno-Pinetum sylvestris a Ledo palustris-Pinetum uncinatae). 

Rozšíření v ČR

Většina vrchovišť tohoto svazu se vyskytuje v montánních polohách sudetských pohoří; vzácněji zasahuje až do subalpínského stupně nebo naopak do nižších poloh. Pouze asociace Sphagno-Pinetum sylvestris je vázaná na planární a kolinní stupeň. 

Významné lokality

Významnými lokalitami jsou například Blatenská slať na Šumavě, rašeliniště Červené blato v Třeboňské pánvi či krkonošská a jesenická rašeliniště.

Význam

Zajímavá vegetace vyvíjející se na ekologicky specifických stanovištích. Má velký význam pro zadržování vody v krajině. Funguje jako útočiště vzácných a/nebo ekologicky specializovaných organismů. Rašelinotvorná vegetace, která zároveň funguje jako zásobárna uhlíku. 

Literatura

Hájková P., Navrátilová J. & Hájek M. (2011): Vegetace vrchovišť (Oxycocco-Sphagnetea). – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace. – Academia Praha, p. 552-579.
Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (eds.) (2010): Katalog biotopů České republiky, ed. 2. - Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha.

Grulich V. (2012): Red list of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition [Červený seznam cévnatých rostlin České republiky: třetí vydání]. – Preslia 84: 631–645.

Háková A. et. al. (2004): Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000 – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.  Zpracoval: Jiří Kocián
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Martin Dančák

Kontinentální a subkontinentální vrchoviště <i>(Sphagnion magellanici)</i>

Porost

© Martin Dančák

Kontinentální a subkontinentální vrchoviště <i>(Sphagnion magellanici)</i>

Porost

© Martin Dančák

Kontinentální a subkontinentální vrchoviště <i>(Sphagnion magellanici)</i>

Detail porostu

© Martina Fialová

Kontinentální a subkontinentální vrchoviště <i>(Sphagnion magellanici)</i>

Porost

© Martina Fialová

Kontinentální a subkontinentální vrchoviště <i>(Sphagnion magellanici)</i>