Podhorské a horské smilkové trávníky / Violion caninae

Diagnostické druhy

Agrostis capillaris, Antennaria dioica, Anthoxanthum odoratum, Briza media, Carlina acaulis, Danthonia decumbens, Dianthus deltoides, Euphrasia rostkoviana, Festuca rubra, Hieracium pilosella, Luzula campestris, Nardus stricta, Polygala vulgaris, Potentilla erecta, Thymus pulegioides, Viola canina

Konstantní druhy

Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Alchemilla vulgaris, Anthoxanthum odoratum, Briza media, Campanula rotundifolia agg., Danthonia decumbens, Festuca rubra, Hieracium pilosella, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare, Lotus corniculatus, Luzula campestris, Nardus stricta, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Polygala vulgaris, Potentilla erecta, Ranunculus acris, Rumex acetosa, Thymus pulegioides, Trifolium pratense, Trifolium repens, Veronica chamaedrys agg., Viola canina

Dominantní druhy

Agrostis capillaris, Brachypodium pinnatum, Danthonia decumbens, Festuca rubra, Hieracium pilosella, Leontodon hispidus, Lotus corniculatus, Luzula campestris, Nardus stricta, Potentilla erecta, Thymus pulegioides

Ohrožené druhy

Krátká charakteristika

Společenstva travin (louky, pastviny) nížin až horského stupně rostoucí na oligotrofních půdách. Typické jsou pro střední až severozápadní Evropu.

Struktura a druhové složení

Druhově bohaté porosty nižšího vzrůstu, které nemusí být zcela zapojené. Uplatňují se trsnaté traviny, suchomilnější oligotrofní druhy (např. Dianthus deltoides, Thymus pulegioides) a širokolisté drobné byliny. Dominantní jsou hlavně trávy, např. Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Nardus stricta, Danthonia decumbens, Festuca rubra. Vzácněji s nižší pokryvností pak druhy jako např. Carex pallescens, Festuca ovina, Luzula campestris agg.

Stanoviště

Podhorský až horský stupeň, v chladnějších lokalitách i v nížinách. Půdy jsou hodně různorodé, společných znakem je nedostatečné zásobení živinami a mírně suchý charakter stanoviště. Složení porostu bylo ovlivňováno lokálními disturbancemi (např. hrabáním králíků) a občasným pohnojením. Tuto vegetaci lze nalézt i na sušších a vyvýšených okrajích rašelinišť, rašelinných luk, ale i na prudkých svazích terénních zářezů. vegetace se vyskytuje o oblastech s průměrnou roční teplotou 5,5-7,5 oC a ročním úhrnem srážek 600-1000 mm.

Dynamika a management

Vegetace byla v minulosti udržována pastvou nebo sečí. Dlouhodobou sečí bez hnojení vznikají buď druhově chudá společenstva s dominantní Nardus stricta či Avenella flexuosa (u vlhčích typů) nebo dochází k rychlémů zarůstání dřevinami (sušší typy). Obnova původních společenstev se děje kombinací obnovy seče a mírného hnojení.

Variabilita

Na území ČR jsou uváděny dvě asociace. První z nich je Festuco capillatae-Nardetum strictae, acidofilní trávníky s druhově bohatými porosty. Druhou asociací je Campanulo rotundifoliae-Dianthetum deltoidis, tvořící porosty s bohatým zastoupením trav. Je suchomilnější a tvoří obvykle ne zcela zapojené porosty.

Rozšíření v ČR

Obvodová pohoří České kotliny a vzácně v jejích vnitřích částech, Nízký Jeseník, Moravskoslezské Beskydy, Javorníky

Významné lokality

PP Na Vysokém, PP Smyslovské louky

Význam

Přirozený filtr v ochranných pásmech vodních toků a přehrad. Důležité jsou v ochraně biodiverzity. Ohrožení opuštěním, nesečením a cíleným zalesňováním.

Literatura

Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
Chytrý M., Sádlo J. (2007): Violion caninae Schwickerath 1944. - In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 1. díl, Travinná a keříčková vegetace, Academia Praha, p. 298-304.
Danihelka J., Chrtek J. Jr., Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia 84: 647-811.Zpracoval: Markéta Skácelová
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Martin Duchoslav

Podhorské a horské smilkové trávníky <i>(Violion caninae)</i>