Ruderální vegetace poléhavých terofytů na živinami bohatých půdách / Malvion neglectae

Diagnostické druhy

Amaranthus blitoides, Anthemis cotula, Chenopodium murale, Chenopodium vulvaria, Malva neglecta, Mercurialis annua, Poa annua, Polygonum aviculare, Sisymbrium officinale, Urtica urens

Konstantní druhy

Dominantní druhy

Anthemis cotula, Chenopodium murale, Chenopodium vulvaria, Malva neglecta, Malva pusilla, Persicaria amphibia, Polygonum aviculare, Potentilla anserina, Urtica urens

Ohrožené druhy

Anthemis cotula, Chenopodium murale, Chenopodium vulvaria, Malva pusilla, Stachys annua

Krátká charakteristika

Druhotná nitrofilní společenstva nízkých terofyt na organominerálních půdách obohacených splaškovými nebo močůvkovými vodami v okolí venkovských sídel; při urbanizaci rychle ustupuje; vyskytuje se maloplošně.

Struktura a druhové složení

Porosty tvoří především prostrátní nebo vystoupavé, méně často vzpřímené rostliny do 30 cm; převažují jednoleté archeofytní druhy jako např. Anthemis cotula, Chenopodium murale, C. vulvaria, Malva neglecta, M. pusilla, Urtica urens a Verbena officinalis. Často se vyskytují i druhy sešlapávaných míst, např. Lolium perenne, Matricaria discoidea, Polygonum arenastrum a Potentilla anserina.

 

Stanoviště

Obvykle pozemky v okolí venkovských statků, dvorky, výběhy drůbeže nebo okraje menších hnojišť.

Dynamika a management

Optimum vývoje je v letním období; ústupem od chovu drobného domácího zvířectva a modernizací vesnic je vegetace svazu ochuzována nebo zcela mizí (nápadný je ústup archeofytních druhů jako např. Anthemis cotula, Chenopodium murale a Malva pusilla); některá společenstva svazu v dnešní době nacházejí vhodná stanoviště v ruderalizovaných městských trávnících.

Variabilita

V České republice se vyskytuje 5 asociací: as. Hyoscyamo-Malvetum neglectae představuje archaický vegetační typ starých venkovských sídel, který se vyskytuje na půdách bohatých živinami, jež jsou pravidelně rozhrabávány drůbeží; as. Malvetum pusillae se vyskytuje na podobných stanovištích jako předchozí asociace (osídluje především vesnické dvorky apod.), ale je mírně teplomilnější; vzácná as. Polygono arenastri-Chenopodietum muralis zahrnuje vegetaci velmi náročnou na živiny, která v současné době nalézá nová stanoviště ve městech na místech, kde je v půdě nadbytek amoniakálního dusíku; as. Malvo neglectae-Chenopodietum vulvariae se vyskytuje pouze v nejteplejších územích na stanovištích hojně zásobovaných amoniakálními látkami; as. Matricario discoidae-Anthemidetum cotulae představuje ruderální vesnické společenstvo s dominancí rmenu smrdutého.

Podrobnosti o asociacích včetně jejich rozšíření zde.

 

Rozšíření v ČR

V ČR se vegetace svazu vyskytuje roztroušeně v teplejších oblastech od nížin do pahorkatin.

Význam

Vegetace svazu je příkladem tradičního vesnického typu ruderální vegetace, v současnosti ustupujícím v důsledku urbanizace vesnic.

Literatura

Lososová Z. (2009): Malvion neglectae (Gutte 1972) Hejný 1978. - In: Chytrý M. (ed.): Vegetace ČR 2. díl. Plevelová, ruderální, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha, p. 175-186.
Hejný S. (1981): Klasifikace ruderálních společenstev v Československu. Zprávy Českoslov. Bot. Společn., Mater. 2: 99–110.ejný S., Kopecký K., Jehlík V. & Krippelová T. (1979): Přehled ruderálních rostlinných společenstev Československa. Rozpr. Českoslov. Akad. Věd, Řada Mat. Přír. Věd, 89/2: 20-22.
Jarolímek I., Zaliberová M., Mucina L. & Mochnacký S. (1997): Rastlinné spoločenstvá Slovenska 2. Synantropná vegetácia. Veda, Bratislava, p. 155-171.
Kopecký K. (1986a): Ústup společenstva Malvetum neglectae a sukcese na jeho stanovištích. Preslia 58: 63–74.
Krippelová T. & Mucina L. (1988): Charakteristika vyšších syntaxónov triedy Stellarietea mediae na Slovensku. Preslia 60: 41–58.
Moravec J. et al. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. Severočeskou přírodou, Litoměřice, příloha 1995/1, p. 134-135.
Procházka F. et al. (2001): Červený seznam cévnatých rostlin ČR. AOPK, Praha.Zpracoval: Veronika NÝVLTOVÁ
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Martin Duchoslav

Ruderální vegetace poléhavých terofytů na živinami bohatých půdách <i>(Malvion neglectae)</i>