Vegetace mohutných volně plovoucích cévnatých rostlin / Hydrocharition morsus-ranae

Diagnostické druhy

Konstantní druhy

Dominantní druhy

Ohrožené druhy

Krátká charakteristika

Společenstva svazu Hydrocharition morsus-ranae představují přirozenou vegetaci volně plovoucích, mohutných cévntých rostlin v mělkých, stojatých až mírně tekoucích aluviálních vodách.

Struktura a druhové složení

Vegetace je tvořena emerzními i submerzními druhově chudými porosty, které často mají jednu silnou dominantu. Mohutné porosty plovoucí na hladině jsou tvořeny zejména voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) nebo řezanem pilolistým (Stratiotes aloides). Submerzní (ponořenou) vrstvu společenstva tvoří růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum) nebo růžkatec bradavčitý (Ceratophyllum submersum). Mezery na vodní hladině vyplňují drobné okřehkovité rostliny, nejčastěji Lemna minor, Lemna trisulca a Spirodela polyrhiza.

Stanoviště

Porosty se nejčastěji vyskytují v mělkých stojatých až mírně tekoucích vodách. Jde zejména o mrtvá ramena řek a aluviální tůně, částečně jde o stanoviště vytvořená lidskou činností, např. okraje rybníků, zatopené pískovny, lomy, zavodňovací kanály, odkalovací nádrže a propadliny po důlní těžbě. Stanoviště jsou osluněná, s přirozeně eutrofní až mezotrofní vodou. Minerální substrát dna je různý (hlinitý, písčitý, jílovitý, štěrkovitý), ale vždy je pokrytý silnou vrstvou organogenního bahna a nerozloženého odpadu, což ukazuje na pokročilejší fázi zazemňovacího procesu.

Dynamika a management

Management je většinou bezzásahový. Existence této vegetace závisí na dostatku aluviálních vod, řada lokalit však zaniká důsledkem regulací vodních toků, následným zazemňováním a také vlivem silné eutrofizace. Pro zachování stanovišť je důležitá obnova odstraněním sedimentu, a to i za předpokladu, že se v dalším vegetačním období vegetace nemusí objevit.

Variabilita

Svaz  je u nás reprezentován 4 asociacemi, a to: (1) Hydrocharitetum morsus ranae - porosty mělkých teplých vod s dominancí voďanky žabí (Hydrocharis morsus-ranae). (2) Stratiotetum aloidis - společenstva s vysokou pokryvností řezanu pilolistého (Stratiotes aloides). (3) Ceratophylletum demersi - druhově chudá společenstva s růžkatcem ostnitým (Ceratophyllum demersum) rostoucí v eutrofních až hypertofních vodách s velkým množstvím dusíku a fosforu. (4) Potamo-Ceratophylletum submersi - vegetace mělkých prohřátých vod bohatých na vápník s dominancí růžkatce bradavčitého (Ceratophyllum submersum).

Rozšíření v ČR

Vegetace je vázána zejména na teplejší oblasti, převážně na nížiny a teplé pahorkatiny. Hojně se vyskytuje v aluviích větších řek a v rybničních oblastech.

Význam

Hlavní význam spočívá v zachování biodiverzity vodních makrofyt a bezobratlých živočichů.

Literatura

Šumberová K. (2011): Hydrocharition morsus-ranae (Passarge 1964) Westhoff et den Held 1969. - In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace, Academia, Praha, p. 86-99.
Chytrý M. et al. (2010): Katalog biotopů České republiky. Druhé vydání. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. 445 p.Zpracoval: Kateřina Chlápková
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Lenka Šafářová

Vegetace mohutných volně plovoucích cévnatých rostlin <i>(Hydrocharition morsus-ranae)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Vegetace mohutných volně plovoucích cévnatých rostlin <i>(Hydrocharition morsus-ranae)</i>